หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

หัวเรื่อง : การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

เรื่อง การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง
โดย ดร.ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา
สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า

           รายงานวิจัยชิ้นนี้มุ่งศึกษาถึงปัญหาเกี่ยวกับระบบการตรวจสอบความสุจริตและเที่ยงธรรมของการเลือกตั้งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร
โดยเป็นการวิเคราะห์ระบบคดีเลือกตั้งของประเทศไทยและต่างประเทศเพื่อค้นหาหลักการที่สำคัญในการก่อตั้งระบบการตรวจสอบความชอบ
ด้วยกฎหมายของการเลือกตั้งที่มีประสิทธิภาพ รวมไปถึงข้อเสนอแนะที่สามารถนำไปใช้ประโยชน์ในการปฏิรูปกฎหมายวิธีพิจารณาคดีเลือกตั้ง
และการพัฒนาระบอบประชาธิปไตยโดยผู้แทนในประเทศไทย

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
ฐากูร ศิริยุทธ์วัฒนา.
การคัดค้านผลการเลือกตั้งโดยผู้มีสิทธิเลือกตั้ง. -- กรุงเทพฯ :
สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
192 หน้า.1. การเลือกตั้ง. 2. พฤติกรรมการเลือกตั้ง. I.ชื่อเรื่อง 324.6
ISBN 978-616-476-018-9

จัดพิมพ์โดย
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9552 โทรสาร 0-2143-8174

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง