หนังสือจำหน่าย

เมนูย่อย

สถานการณ์การกระจายอำนาจ ปี 2560

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


สถานการณ์การกระจายอำนาจ ปี 2560

หัวเรื่อง : สถานการณ์การกระจายอำนาจ ปี 2560

ชื่อเรื่อง Decentralization Report 2560 By The College of Local Government Development
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า

        รายงานการสำรวจสถานการณ์การกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นไทยเป็นการศึกษาสถานการณ์การกระจายอำนาจในรอบ 2 ทศวรรษที่ผ่านมา โดยเริ่มจากส่วนที่ 1 พัฒนาการการกระจายอำนาจที่เริ่มเป็นรูปเป็นร่างชัดเจนขึ้นตั้งแต่ พ.ศ. 2540 – 2560 ส่วนที่ 2 สถานการณ์การกระจายอำนาจที่เป็นรูปประธรรมในปัจจุบัน ซึ่งประกอบด้วย โครงสร้างการปกครองท้องถิ่น การเมืองท้องถิ่น อำนาจ หน้าที่ รายได้ การบริหารงานบุคคล ฯลฯ จนกระทั้งส่วนที่ 3 กล่าวถึงความท้าทายของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นจะต้องเผชิญในอนาคตอันใกล้ โดยหวั่งเป็นอย่างยิ่งว่า
ข้อมูลสถานการณ์การกระจายอำนาจที่ได้รับจากรายงานการประเมินสถานการณ์ การกระจายอำนาจนี้ จะสามารถพัฒนาเป็นฐานข้อมูลสำคัญที่เกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นของไทยในอนาคต

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สถาบันพระปกเกล้า.
Decentralization Report.--กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561
173 หน้า
1. บริการสาธารณะท้องถิ่น. I. ชื่อเรื่อง.
352.14
ISBN : 978-616-476-014-1
ราคา 400 บาท

จัดพิมพ์โดย
วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง