หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

หัวเรื่อง : แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง

ชื่อเรื่อง แนวทางปรับปรุงกฎหมายเกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง
โดย ณรงค์เดช สรุโฆษิต

    การยุบพรรคการเมืองปัญหาของการยุบพรรคการเมืองไทยในภาพรวม และงานวิจัยที่ได้รับรางวัลเล่มนี้ได้วิเคราะห์เหตุแห่งการสิ้นสภาพพรรคการเมืองและเหตุแห่งการยุบพรรคพรรคการเมืองที่เกิดขึ้น รวมทั้งนำเสนอแนวทางการปรับปรุงกฎหมายที่เกี่ยวกับการยุบพรรคการเมือง งานวิจัยได้รับรางวัลผลงานวิจัยระดับดีเด่น สาขานิติศาสตร์ประจำปี 2555 จากสภาวิจัยแห่งชาติ
ISBN 9789744495938

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง