หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

เสมอภาคสร้างได้ (การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติชายหญิง Gender responsive budgeting : GRB)

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


เสมอภาคสร้างได้ (การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติชายหญิง Gender responsive budgeting : GRB)

หัวเรื่อง : เสมอภาคสร้างได้ (การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติชายหญิง Gender responsive budgeting : GRB)

ชื่อเรื่อง เสมอภาคสร้างได้ (การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติชายหญิง Gender responsive budgeting : GRB)
โดย สถาบันพระปกเกล้า ; ถวิลวดี บุรีกุล หัวหน้าโครงการ

       ผลการศึกษาวิจัยการเสมอภาคสร้างได้ฯ ก่อให้เกิดการผลักดันแนวคิด GRB เพื่อนำมาซึ่งการปฏิบัติในการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย และเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้มีการบรรจุประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ GRB ไว้ในมาตรา 71 หมวดแนวนโยบายแห่งรัฐในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2560
ISBN 9789744499875

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง