หนังสือจำหน่าย

เมนูย่อย

ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2560 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2560

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2560 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2560

หัวเรื่อง : ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2560 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2560

ชื่อเรื่อง ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2560 และสรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2560
โดย สถาบันพระปกเกล้า
คณะผู้จัดทำ
ดร.ถวิลวดี บุรีกุล
นางสาวรัชวดี แสงมหะหมัด
นายวิศิษฎ ชัชวาลทิพากร

           การสำรวจความคิดเห็นของประชาชนเกี่ยวกับความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะและ
การทำงานของหน่วยงานต่างๆ เป็นโครงการที่สถาบันพระปกเกล้าได้ทำการศึกษาเพื่อเป็นการประเมินระดับความเชื่อมั่นของประชาชน
และผลการทำงานของหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ด้วยความร่วมมือของสำนักงานสถิติแห่งชาติในดำเนินงานจัดเก็บข้อมูล นับตั้งแต่ปี
พ.ศ. 2545 เป็นต้นมา ทั้งนี้ผลที่ได้จากการสำรวจจะนำไปใช้เป็นแนวทางพัฒนาการจัดบริการสาธารณะให้มีคุณภาพและสนองตอบ
ต่อความต้องการของประชาชนต่อไป

ข้อมูลทางบรรณานุกรมของสำนักหอสมุดแห่งชาติ
National Library of Thailand Cataloging in Publication Data
สถาบันพระปกเกล้า.
ความเชื่อมั่นต่อสถาบันต่างๆ และความพึงพอใจต่อการบริการสาธารณะ พ.ศ. 2560 และ
สรุปผลการสำรวจ พ.ศ. 2545-2560.-- กรุงเทพฯ : สถาบันพระปกเกล้า, 2561.
284 หน้า.
1. บริการสาธารณะ--ไทย--การบริหาร. 2. การบริหารรัฐกิจ--ไทย. I. ชื่อเรื่อง.
ราคา 420 บาท
ISBN 978-974-449-997-4

จัดพิมพ์โดย
สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210
โทรศัพท์ 02-141-9600 โทรสาร 02-143-8181
เว็บไซต์ www.kpi.ac.th
โทรศัพท์ 0-2141-9600 โทรสาร 0-2143-8181

หนังสือจำหน่าย
ติดต่อสอบถาม ศูนย์หนังสือสถาบันพระปกเกล้า
โทรศัพท์ 0-2143-9231

Share :

หนังสือจำหน่ายที่เกี่ยวข้อง