หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

โครงการวิจัย Best Practice ศึกษาความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าและรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


โครงการวิจัย Best Practice ศึกษาความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าและรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

หัวเรื่อง : โครงการวิจัย Best Practice ศึกษาความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าและรางวัลพระปกเกล้าทองคำ

โครงการวิจัย Best Practice ศึกษาความเป็นเลิศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าและรางวัลพระปกเกล้าทองคำ
การถอดบทเรียนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบที่ได้รับรางวัลพระปกเกล้าและรางวัลพระปกเกล้าทองคำ เพื่อให้เกิดการเรียนถูกและเรียนผิดซึ่งจะช่วยทำให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอื่นๆ สามารถพัฒนาการให้บริการและการดำเนินงานได้อย่างก้าวกระโดด

จัดพิมพ์โดย
สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง