หนังสือเผยแพร่

เมนูย่อย

การวิจัยสำรวจ Peace Survey

เอกสารวิชาการและบทความ หนังสือเผยแพร่ หนังสือจำหน่าย ผลการสัมมนา เอกสารดาวน์โหลด


การวิจัยสำรวจ Peace Survey

หัวเรื่อง : การวิจัยสำรวจ Peace Survey

การวิจัย เรื่อง การวิจัยสำรวจ Peace Survey

         ผลสำรวจความคิดเห็นฯ ฉบับนี้ทำให้มีหนังสือสั่งการที่ มท.0211.4/ว 2687 ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2560 ลงนามโดยนายประยูร รัตนเสนีย์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทยโดย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย และบันทึกข้อความที่ มท.0211.4/ว.2688 ระบุว่า กระทรวงมหาไทยพิจารณาแล้วเห็นว่า ผลสำรวจความคิดเห็นของประชาชนดังกล่าว เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการแก้ไขปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ และให้นำไปใช้ประกอบการพิจารณากำหนดทิศทางการแก้ปัญหาในระดับพื้นที่
จัดพิมพ์โดย

สถาบันพระปกเกล้า
ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษาฯ
อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 5 (โซนทิศใต้)
เลขที่ 120 หมู่ 3 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง
เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210 http://www.kpi.ac.th

Share :

หนังสือที่เกี่ยวข้อง