รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9

           

สถาบันพระปกเกล้า
เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรม
หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9
-----------------------------------

               

         ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้เปิดรับสมัครบุคคลเข้ารับการศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 โดยได้ดำเนินการรับสมัครและคัดเลือกบุคคลเพื่อเข้าศึกษาอบรมในหลักสูตรดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เห็นควรประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรม เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ

         อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชบัญญัติสถาบันพระปกเกล้า พ.ศ.2541 และสภาสถาบัน ในการประชุมครั้งที่ 4/2561 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2561 มีมติเห็นชอบจึงประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้าศึกษาอบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุขรุ่นที่ 9 จำนวน 90 คน และรายชื่อสำรอง จำนวน 10 คน ดังต่อไปนี้

ดาวน์โหลดรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายละเอียดเพิ่มเติม

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม

สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล
โทรศัพท์ 02-141-9544, 02-141-9536-8

Share :