ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 ทอดถวาย ณ พระอารามหลวง วัดศรีจันทร์ (ธ) จังหวัดขอนแก่น วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

พิธีถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562
ทอดถวาย ณ พระอารามหลวง วัดศรีจันทร์ (ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

              ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 ให้สถาบันพระปกเกล้า นำไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวง วัดศรีจันทร์ (ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

              สถาบันฯ จึงขอเชิญท่านและพนักงานในหน่วยงานของท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว

หมายเหตุ  ใบรับบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ได้ตามมาตรา 47 (7) (ข) ของประมวลรัษฎากรและนำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ สำหรับนิติบุคคลได้ตามมาตรา 65 (ตรี) (3) ของประมวลรัษฎากรตามหนังสือกรมสรรพากรที่ กค.0811/2826 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 

ติดต่อสอบถาม
ส่วนกลาง :
โทรศัพท์ 0-2141-9629, 0-2141-9637 
โทรสาร 0-2143-8181 email: panarat@kpi.ac.th
การเงิน :
กรณี ธนาณัติ สั่งจ่าย “สถาบันพระปกเกล้า” (ปณ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี 10215)
โทรศัพท์ 0-2141-9645, 0-2141-9647-9
โทรสาร 0-2143-8183 email: lukkana@kpi.ac.th

 

Share :