ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562

        

กฐินพระราชทาน
ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562
ทอดถวาย ณ พระอารามหลวง วัดศรีจันทร์ (ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น
วันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2562

-----------------------------------

              ด้วย พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิรลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี 2562 ให้สถาบันพระปกเกล้า นำไปทอดถวายพระภิกษุสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ พระอารามหลวง วัดศรีจันทร์ (ธ) ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น ในวันเสาร์ที่ 9 พฤศจิกายน 2562

              สถาบันฯ จึงขอเชิญท่านและพนักงานในหน่วยงานของท่านร่วมเป็นเจ้าภาพในการถวาย ผ้าพระกฐินพระราชทานประจำปี 2562 เพื่อน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว โดยท่านสามารถร่วมเป็นเจ้าภาพได้ ดังต่อไปนี้

 ช่องทางร่วมเป็นเจ้าภาพในงานถวายผ้าพระกฐินพระราชทาน ประจำปี 2562 ดังนี้

  1. ธนาณัติ สั่งจ่าย “สถาบันพระปกเกล้า” (ปณ.ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ อาคารรัฐประศาสนภักดี 10215)
  2. โอนเงิน โดยวิธีต่างๆ ดังนี้

  สแกน QR Code ผ่าน Application ของธนาคารต่างๆ

 

หมายเหตุ : ผู้บริจาคสามารถตรวจสอบข้อมูลหลังบริจาคแล้ว 2 วันทำการ
ได้ที่ www.rd.go.th โดยใช้รหัสผ่านเดียวกับรหัสการยื่นแบบแสดงรายการ ภาษีเงินได้ผ่านอินเทอร์เน็ต
(กรณีบริจาคผ่าน QR Code ในโครงการ e-Donation ข้อมูลการบริจาคของคุณจะถูกจัดส่งไปที่กรมสรรพากรอัตโนมัติ ทางสถาบัน จะไม่ส่งใบรับบริจาคให้คุณทางไปรษณีย์)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

โอนผ่านบัญชีธนาคาร ชื่อบัญชี “กฐิน โดยสถาบันพระปกเกล้า”

ธนาคาร กรุงไทย จำกัด (มหาชน)  บัญชีออมทรัพย์

ธนาคาร ไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) บัญชีออมทรัพย์ 

ธนาคาร ทหารไทย จำกัด (มหาชน)  บัญชีออมทรัพย์ 

 

 

หมายเหตุ  ใบรับบริจาคนำไปลดหย่อนภาษีสำหรับบุคคลธรรมดา ได้ตามมาตรา 47 (7) (ข) ของประมวลรัษฎากร 
และนำไปหักเป็นรายจ่ายในการคำนวณกำไรสุทธิ สำหรับนิติบุคคลได้ตามมาตรา 65 (ตรี) (3) 
ของประมวลรัษฎากรตามหนังสือกรมสรรพากรที่ กค.0811/2826 ลงวันที่ 10 เมษายน 2543 

ติดต่อสอบถาม
ส่วนกลาง :
โทรศัพท์ 0-2141-9629, 0-2141-9637 
โทรสาร 0-2143-8181 email: panarat@kpi.ac.th
การเงิน :
โทรศัพท์ 0-2141-9645, 0-2141-9647-9 
โทรสาร 0-2143-8183  email: lukkana@kpi.ac.th

 

Share :