ภาพกิจกรรม

อบรมโครงการสร้างสำนึกพลเมือง สำหรับครูในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

          วันที่ 25 พฤศจิกายน 2561 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า นำโดยท่านผอ.ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ได้จับอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสำนึกพลเมือง สำหรับโรงเรียนสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จำนวน 49 โรงเรียน โดยมีครูเข้าอบรมทั้งสิ้น 181 คน ทุกภูมิภาคทั่วประเทศ โดยได้จัดการอบรม ตั้งแต่วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2561 ณ โรงแรมบางกอก พาเลส เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร ในการนี้พิธีเปิดได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิด การอบรมในครั้งนี้ได้รับความร่วมมือจากผู้อำนวยการโรงเรียนเป็นอย่างดียิ่งที่เล็งเห็นถึงความสำคัญของการสร้างพลเมือง และได้ส่งคุณครูในสังกัดเข้าร่วมการอบรม

         สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง มีความตั้งใจที่จะจัดการอบรมครูเป็นวิทยากรตามพันธกิจของสถาบันพระปกเกล้า พร้อมทั้งสร้างเครือข่ายกับโรงเรียนในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จัดว่าเป็นอีกความก้าวหน้าหนึ่งที่ประสบความสำเร็จในรูปแบบพันธมิตรในการทำงานสรรค์สร้างโครงการดีๆ แก่ ครูอาจารย์ ให้นำไปสู่การพัฒนาเยาวชน เพื่อเป็นกำลังสำคัญของชาติต่อไป นอกจากนี้ยังได้รับเกียรติจาก อาจารย์อังสนา พิไสย์สามนเขต อาจารย์วิทยากรโครงการสร้างสำนึกพลเมืองร่วมเป็นวิทยากร ให้ความรู้ในครั้งนี้ด้วย โดยบรรยากาศในการอบรมเปี่ยมไปด้วยความรู้ทางวิชาการ และการมีส่วนร่วมจากผู้เข้าอบรมเกิดประสิทธิผลอย่างดีมาก

25 พ.ย. 2561
Share :