ภาพกิจกรรม

อบรมวิทยากรแกนนำสร้างสำนึกพลเมือง ครูสามจังหวัดชายแดนภาคใต้

            สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ระหว่างวันที่ 26-28 สิงหาคม 2562 ณ โรงแรมคริสตัล โฮเทล หาดใหญ่ จังหวัดสงขลา ซึ่งผู้เข้าร่วมเป็นครูที่ผ่านอบรมเชิงปฏิบัติการและเข้าร่วมกิจกรรมนำเสนอผลงานนักเรียนโครงการสร้างสำนึกพลเมือง ประกอบด้วย ครูโรงเรียนในพื้นที่จังหวัดปัตตานี จังหวัดยะลา และจังหวัดนราธิวาส จำนวน 39 คน จาก 19 โรงเรียน เพื่อพัฒนาทักษะและสร้างแกนนำวิทยากรในการขยายผลแนวคิดการสร้างสำนึกพลเมืองต่อไป

            ในพิธีเปิดได้รับเกียรติจากอาจารย์วิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และบรรยายพิเศษ หัวข้อ “นโยบายสาธารณะและการมีส่วนร่วมของประชาชนในการกำหนดนโยบายสาธารณะ” เริ่มต้นด้วยบรรยาย หัวข้อ “เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพสำหรับการเป็นวิทยากร” โดย อาจารย์กิตติมา บุนนาค เสริมด้วยกิจกรรมการทบทวนภาพรวมและหัวใจการเป็นวิทยากรโครงการสร้างสำนึกพลเมือง โดย อาจารย์อังสนา พิไสยสามนต์เขต และอาจารย์ศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการ โดยการอบรมมีการฝึกปฏิบัติสอบการนำเสนอและถอดบทเรียนการพัฒนาทักษะเพื่อการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง

28 ส.ค. 2562
Share :