ภาพกิจกรรม

กิจกรรมบรรยายพิเศษภาษาจีน ในหัวข้อ ความเป็นพลเมือง ไทย-จีน

            วันที่ 27 กันยายน 2561 สำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมบรรยายพิเศษภาษาจีน ในหัวข้อ ความเป็นพลเมือง : ไทย-จีน ให้แก่นักศึกษาชาวจีน ชั้นปีที่ 3 คณะศิลปศาสตร์ สาขาภาษาไทยเพื่ออาชีพ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า กล่าวต้อนรับ เปิดเวที และบรรยายในหัวข้อ “สถาบันพระปกเกล้ากับการพัฒนาประชาธิปไตย” นอกจากนี้ ดร.เทพรักษ์ เหลืองสุวรรณ กรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า บรรยายในหัวข้อ “ภาพรวมสังคม และเศรษฐกิจไทย” รศ.ดร.นิยม รัฐอมฤต ที่ปรึกษาด้านการต่างประเทศ สถาบันพระปกเกล้า ร่วมบรรยายเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับความเป็นพลเมืองของทั้งไทย และจีน กิจกรรมในช่วงบ่ายคณบดีคณะศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณฑิตย์ และนักศึกษาชาวจีนได้ร่วมเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์พระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว เพื่อรับทราบถึงพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่ และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณีพระบรมราชินี ที่มีต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยของไทย

27 ก.ย. 2561
Share :