ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้ามอบใบรับรองให้แก่ผู้เข้าอบรมหลักสูตร “Parliamentary Research and Public Participation”

     วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม พ.ศ. 2561 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีมอบใบรับรอง และกล่าวปิดการศึกษาอบรมหลักสูตร “Parliamentary Research and Public Participation โดยสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา จัดให้มีการอบรมหลักสูตรระยะสั้น ระหว่างวันที่ 17 – 21 ธันวาคม 2561 จำนวน 5 วัน แก่ประเทศในกลุ่มลุ่มแม่น้ำโขง (CLMV) จำนวน 17 คน ประกอบด้วยข้าราชการรัฐสภาราชอาณาจักรภูฏาน จำนวน 10 คน , ข้าราชการรัฐราชอาณาจักรกัมพูชา จำนวน 2 คน, ข้าราชการรัฐสภาสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว จำนวน 2 คน ,ข้าราชการรัฐสภาสาธารณรัฐแห่งสหภาพพม่า จำนวน 2 คน และ นักวิชาการสถาบันพระปกเกล้า จำนวน 2 คน

     โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า กล่าวแสดงความยินดีแก่ผู้สำเร็จการอบรม ความตอนหนึ่งว่า “สถาบันพระปกเกล้า โดยมุ่งหวังส่งเสริมและสนับสนุนทางวิชาการ และยกระดับความร่วมมือการทำงานให้ดียิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อแสดงบทบาททางวิชาการให้เป็นที่ประจักษ์ในแวดวงวิชาการระหว่างประเทศเพื่อเพิ่มขีดความสามารถให้กับผู้เข้ารับการอบรม ซึ่งเป็นข้าราชการรัฐสภา ให้มีความรู้ความสามารถในเนื้อหาวิชาการ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในงานของตน เพื่อสนับสนุนและพัฒนางานให้กับรัฐสภาและสมาชิกรัฐสภา เป้าหมายสำคัญของหลักสูตรอีกประการหนึ่ง คือ ความสมัครสมานสามัคคี และความร่วมมือจากทุกคน ผ่านกิจกรรมการเรียนรู้และการนำเสนอผลงานทางวิชาการร่วมกัน ซึ่งตลอดเวลาที่ทุกท่านได้อยู่ร่วมกันประมาณ 5 วัน ก็เป็นสิ่งพิสูจน์และยืนยันได้ว่าทุกๆ คน จะเป็นเครือข่ายในการทำงานเพื่อพัฒนางานของรัฐสภาให้มีความเข้มแข็ง ก่อประโยชน์ต่อประชาชนและประเทศชาติให้มีความมั่นคงและยั่งยืนสืบไป”

21 ธ.ค. 2561
Share :