ภาพกิจกรรม

การศึกษาดูงานบริหารความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรต้นแบบ

         วันที่ 24 เมษายน 2562 คณะทำงานบริหารความเสี่ยง สถาบันพระปกเกล้า เข้าเยี่ยมชมและรับฟังการบรรรยาย เรื่อง การบริหารความเสี่ยงและโอกาสขององค์กรต้นแบบ” กับบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) ณ ศูนย์เอนเนอร์ยี่คอมเพล็กซ์ ซึ่งคณะศึกษาดูงานนำโดย นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ) และคณะทำงานการบริหารความเสี่ยง จากทุกหน่วยงานของสถาบันฯ ซึ่งกล่าวต้อนรับโดย นายสมเกียรติ เลิศฤทธิ์ภูวดล (รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ สายกลยุทธ์องค์กร)

         จากนั้น นายชาญยุทธ์ ผู้ล้ำเลิศ (ผู้จัดการบริหารความเสี่ยงองค์กร) บรรยายเรื่องการบริหารความเสี่ยง ของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) โดยสรุปว่า ปัจจัยที่องค์กรต้องคำนึงถึงในการบริหารความเสี่ยงของไออาร์พีซี คือ Plant People และ Profit การวิเคราะห์ปัจจัยแวดล้อมทั้งภายในและภายนอกองค์กร ที่สำคัญที่สุดคือ ผู้บริหารขององค์กรต้องให้ความสำคัญและมีความมุ่งมั่นในการบริหารความเสี่ยง ผ่านการแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง และเจ้าหน้าที่ด้านบริหารความเสี่ยงขององค์กร ซึ่งบุคลากรทุกฝ่ายขององค์กรต้องให้ความสำคัญ ร่วมมือกันในการวิเคราะห์และจัดการความเสี่ยงที่จะมีผลกระทบกับองค์กร โดยให้มีความตระหนักว่าเป็นภารกิจหลักขององค์กร ไออาร์พีซีเริ่มดำเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงตั้งแต่ปี พ.ศ. 2551 จนถึงปัจจุบัน โดยเริ่มจากการนำรูปแบบการบริหารความเสี่ยงมาจากบริษัท ปตท.จำกัด (มหาชน)

         ต่อจากนั้น นายศิรวัฒน์ ธนไมตรีจิตต์ (เจ้าหน้าที่ส่วนบริหารความเสี่ยงและพัฒนาศักยภาพองค์กร) อธิบายเพิ่มเติมและยกตัวอย่างกรณีศึกษา เช่น ความหมายของการบริหารความเสี่ยง หมายถึง เหตุการณ์ที่อาจส่งผลกระทบต่อเป้าหมาย ซึ่งเป็นคาดคะเนสถานการณ์ทั้งด้านบวกและด้านลบที่อาจจะเกิดขึ้นและส่งผลกระทบต่อองค์กรในด้านต่างๆ ประโยชน์ของกระบวนการการบริหารความเสี่ยงที่เหมือนกันทั้งในระดับและปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความสะดวกในการนำไปปฏิบัติให้ทั่วทั้งองค์กร และอธิบายถึงองค์ประกอบของการบริหารความเสี่ยงตามมาตรฐาน ISO 31000 มี 3 ส่วนคือ “หลักการบริหารความเสี่ยง กรอบการบริหารความเสี่ยง และกระบวนการบริหารความเสี่ยง” รวมถึงการเรียกความเสี่ยงว่า “เหตุการณ์ความเสี่ยง” (Risk Events) เพื่อให้มีการระบุรายละเอียดของความเสี่ยงในเชิงบรรยาย ซึ่งกระบวนการบริหารความเสี่ยง ของไออาร์พีซีได้ระบุขั้นตอนการกำหนดบริบท โดยแบ่งเป็น 
- เป้าหมาย (End)
- กลยุทธ์ (Ways)
- ปัจจัยความสำเร็จ (Means) ซึ่งมีทั้งปัจจัยภายใน และปัจจัยภายนอก

การระบุความเสี่ยง การวิเคราะห์ความเสี่ยง การประเมินความเสี่ยง รวมถึงการสื่อสารและการปรึกษา และการติดตามตรวจสอบและทบทวน พร้อมทั้งยกตัวอย่างกรณีศึกษาเพื่อสร้างความเข้าใจระหว่าง ปัญหา และความเสี่ยงประกอบความเข้าใจด้วย ในช่วงท้าย นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ) กล่าวขอบคุณผู้บริหาร และผู้บรรยายของบริษัท ไออาร์พีซี จำกัด (มหาชน) พร้อมมอบของที่ระลึกจากสถาบันพระปกเกล้า

24 เม.ย. 2562
Share :