ภาพกิจกรรม

ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อพัฒนาระบบ e-Learning

      วันที่ 23 เมษายน 2562 สำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า จัดประชุมระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะที่มีต่อ “โครงการการเรียนการสอนผ่านระบบ e-Learning เพื่อพัฒนาประชาธิปไตย” ณ ห้องประชุมสโมสรอาจารย์ คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร กรุงเทพฯ ซึ่งมีนักศึกษาชั้นปีที่ 2 คณะมนุษยศาสตร์ และคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒประสานมิตร เข้าร่วมประชุม ซึ่งได้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากน้องๆมากมาย เพื่อนำมาพัฒนาและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

23 เม.ย. 2562
Share :