ภาพกิจกรรม

แถลงผลงานวิจัย ความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ

       วันจันทร์ที่ 23 กันยายน 2562 ณ พลเอก เอกชัย ศรีวิลาศ ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในการแถลงผลงานวิจัย โครงการวิจัย “ความท้าทายในประเด็นธรรมาภิบาลกับการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติ” ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างสถาบันพระปกเกล้ากับมหาวิทยาลัยศรีปทุม นำทีมโดย รองศาสตราจารย์ ดร. ปิยากร หวังมหาพร และนักวิจัยของสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล โดย อภิญญา ดิสสะมาน

      ซึ่งงานวิจัยจะเน้นการสำรวจใน 6 หน่วยงานของรัฐ ได้แก่ กรมบังคับคดี กรมพัฒนาธุรกิจการค้า กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม กรมกิจการผู้สูงอายุ กรมการท่องเที่ยว และกรมการปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งมีตัวแทนจากหน่วยงานข้างต้นเข้าร่วมรับฟังพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการสำรวจประเด็นธรรมาภิบาลในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ที่ 6 ด้านการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ ซึ่งโจทย์สำคัญ คือ องค์กรภาครัฐจะมีแนวทางอย่างไรในการดำเนินงานเพื่อบรรลุวัตถุประสงค์ได้อย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด ซึ่งสถาบันพระปกเกล้า ตั้งใจและมุ่งหวังจะว่าวิจัยนี้จะช่วยผลักดันและเสริมสร้างธรรมาภิบาลในระดับกลไกของประเทศได้อย่างแท้จริง โดยการนำเสนอข้อมูลและรูปแบบที่เหมาะสมให้กับผู้บริหารของหน่วยงานภาครัฐ และในอนาคตอาจจะขยายไปยังหน่วยงานที่บูรณาการกับหน่วยงานภาครัฐเพิ่มมากขึ้น เพื่อที่จะขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติไปทั้งองคาพยพ พร้อมทั้งคาดหวังให้ทั้ง 6 องค์กร นำผลการวิจัยดังกล่าวไปประกอบการดำเนินนโยบายการปฏิบัติงานและบริหารหน่วยงานให้บรรลุผลสำเร็จตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่องค์กรมุ่งหวังไว้

23 ก.ย. 2562
Share :