ภาพกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้


     วันที่ 23 กรกฎาคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการการนำเอาแนวคิด GRB หรือ “การจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงความเท่าเทียมระหว่างเพศไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลตำนาน จังหวัดพัทลุง”
    ทั้งนี้ เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริงในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และเป็นการดำเนินการที่สอดคล้องกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน “มิติที่ห้าที่ว่าด้วยความเสมอภาคหรือความเท่าเทียมระหว่างเพศ” และสอดคล้องกับรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 มาตราที่ 71 วรรค 4 โดยมีผู้บริหาร เจ้าหน้าที่อบต.ตำนาน สมาชิก อบต.ตำนาน ผู้นำชุมชน กลุ่มสตรี กลุ่มผู้สูงวัย เข้าร่วมกว่า 50 คน ณ โรงแรมศิวารอยัล อำเภอเมือง จังหวัดพัทลุง

23 ก.ค. 2562
Share :