ภาพกิจกรรม

ประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดยะลา

         สสม.จัดประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดยะลา วันอังคารที่ 23 เมษายน 2562 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ทศพล สมพงษ์ ตำแหน่งนักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วย นายวัชรา ธิตินันทน์ และนางสาวสุนิสา ลัดดาอาชชวะ เป็นผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า ร่วมประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดยะลา โดยที่ประชุมมีนายรอซีดี เลิศอริยะพงษ์กุล ผู้นำภาคประชาสังคม เป็นประธานในที่ประชุม ผลของการประชุมได้รับรองรายชื่อคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดยะลา ซึ่งประกอบด้วยหน่วยงานที่หลากหลายทั้งภาครัฐ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น มหาวิทยาลัยราชภัฏจังหวัดยะลา และภาคประชาสังคม จำนวน 24 คน โดยมีสุภาพสตรีเป็นกรรมการถึง 14 คน พร้อมที่จะส่งให้สถาบันพระปกเกล้าแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการฯ พร้อมนี้ที่ประชุมได้กำหนดยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงาน 5 ปีที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ โดยมีประเด็นขับเคลื่อนในเรื่องสร้างชุมชนเข้มแข็งด้วยกระบวนการประชาธิปไตย โดยจังหวัดยะลาพร้อมที่จะเปิดศูนย์หลังเสร็จสิ้นภารกิจทางศาสนาเดือนรอมมาฎอน ประมาณกลางเดือนมิถุนายน 2562 ทั้งนี้คณะกรรมการศูนย์ฯ จะเรียนเชิญผู้บริหารระดับสูงเป็นประธานในพิธีเปิดงาน

23 เม.ย. 2562
Share :