ภาพกิจกรรม

สัมมนาเชิงปฏิบัติการ สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วม หน้าที่ของรัฐและประชาชน และเครื่องมือหรือกลไกตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

      เมื่อวันที่ 20 มิ.ย.62 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเครือข่ายประชาชนและชุมชนชาวอ่างทอง จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วม หน้าที่ของรัฐและประชาชน และเครื่องมือหรือกลไก ตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” ณ โรงแรมซีแอลการ์เด้นอินน์ จังหวัดอ่างทอง โดยมีผู้เข้าร่วมเป็นสมาชิกสภาเกษตรกรจังหวัดอ่างทอง ผู้นำชุมชน นักวิชาการ และประชาชนจังหวัดอ่างทอง จำนวน 58 คน

      ช่วงแรกของการสัมมนามีการให้ความรู้เกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ ตามที่รัฐธรรมนูญและกฎหมายกำหนด และนำเสนอผลการสำรวจความคิดเห็นของประชาชนชาวอ่างทอง เกี่ยวกับการความรู้ความเข้าใจในเรื่องดังกล่าว รวมถึงประสบการณ์การใช้สิทธิเสรีภาพและมีส่วนร่วมในเรื่องต่างๆ เพื่อสร้างความเข้าใจให้ถูกต้องสำหรับประเด็นที่ตอบคลาดเคลื่อนไป

       ช่วงที่สองมีการแบ่งกลุ่มสัมมนาเป็นกลุ่มย่อยเพื่อระดมความคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นปัญหาที่พบในพื้นที่ โดยแบ่งเป็น 1) สิทธิและการมีส่วนร่วมทางการเมืองและการบริหารราชการแผ่นดิน ตามหมวด 3 และหมวด 5 รัฐธรรมนูญ 2) สิทธิชุมชน สิทธิและการมีส่วนร่วมดูแล รักษา และใช้ประโยชน์จากทรัพยากรธรรมชาติ สิ่งแวดล้อม และความหลากหลายทางชีวภาพของประชาชนและชุมชน ตามหมวด 3 และหมวด 5 รัฐธรรมนูญ เพื่อร่วมกันพิจารณาถึงประเด็นปัญหาอุปสรรคสำคัญที่กระทบต่อประชาชนและชุมชนชาวอ่างทอง และร่วมคิดหาแนวทางการป้องกันแก้ไขปัญหาดังกล่าว โดยเริ่มต้นจากการดำเนินการของประชาชนและชุมชนเอง รวมถึงการหาพันธมิตรหรือเครือข่ายในการร่วมผลักดันให้แนวทางบรรลุผลสำเร็จ อันเป็นส่วนหนึ่งของโครงการศึกษาวิจัยในขั้นตอนการเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจด้านกฎหมายเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ หน้าที่ของประชาชนและหน่วยงานของรัฐ และพัฒนาพลังเครือข่ายในระดับชุมชน เพื่อร่วมกันขับเคลื่อนสู่นโยบายหรือการบริการสาธารณะที่ตอบสนองต่อปัญหาของชุมชนอย่างแท้จริงต่อไป

       ผลที่คาดว่าจะเกิดขึ้นต่อจากนี้ คือ ผู้เข้าร่วมสัมมนาเชิงปฏิบัติการฯ มีความรู้ความเข้าใจและสามารถประยุกต์ใช้องค์ความรู้ มีการสร้างเครือข่ายและพัฒนาความร่วมมือในการทำงานขับเคลื่อนประเด็นปัญหาของชุมชนในระดับต่างๆ เชื่อมโยงและสื่อสารส่งต่อข้อมูลถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในชุมชน ทั้งนี้ ภายในกรอบที่รัฐธรรมนูญกำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ และได้รับการยอมรับจากสังคม เพื่อประโยชน์ของสังคมและชุมชนต่อไป

20 มิ.ย. 2562
Share :