ภาพกิจกรรม

จังหวัดปราจีนบุรี พร้อมเปิดศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง

         เมื่อวันพุธที่ 22 พฤษภาคม 2562 นายศุภณัฐ เพิ่มพูนวิวัฒน์ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมการเมืองภาคพลเมือง และ ผศ.ทศพล สมพงษ์ นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ ในฐานะผู้แทนสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมประชุมเตรียมการจัดตั้งศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โดยมี นางศุภรา สุวรรณ ประชมรมเรารักษ์ปราจีน เป็นประธาน ที่ประชุมมีมติเสนอรายชื่อกรรมการ 25 คน และที่ปรึกษา 8 คน เพื่อเสนอสถาบันพระปกเกล้า แต่งตั้งเป็นคณะกรรมการศูนย์พัฒนาการเมืองภาคพลเมืองภาคพลเมืองสถาบันพระปกเกล้า จังหวัดปราจีนบุรี และตั้งคณะทำงานขึ้นมาวางยุทธศาสตร์การขับเคลื่อนงานในแนวทางที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ

22 พ.ค. 2562
Share :