ภาพกิจกรรม

ผู้แทนจาก Nanyang Technological University(NTU) เข้าพบ ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล

            วันอังคาร ที่ 22 ม.ค. 2562 Dr.Celia Lee นักวิจัย และคุณ Kathryne Yew ผู้ช่วยผู้อำนวยการ English EDP and Marketing จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง (NTU) เข้าพบ ผศ.ดร. อรทัย ก๊กผล รองเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า เพื่อหารือและติดตาม เรื่อง โครงการอบรมหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ ซึ่งเป็นหลักสูตรที่สถาบันพระปกเกล้าได้ร่วมกับมหาวิทยาลัยหนานหยาง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้าและบุคลากรภาครัฐ ได้มีโอกาสศึกษาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ ด้านความเป็นผู้นำ ด้านนโยบายสาธารณะ ด้านการบริหารจัดการ ด้านเสริมสร้างหลักธรรมาภิบาล และการวางผังเมือง โดยแบ่งออกเป็น 4 กลุ่ม ซึ่งกลุ่มที่ 1 ข้าราชการองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ได้เดินทางไปศึกษาเป็นที่เรียบร้อย เมื่อวันที่ 3-14 ธ.ค. 2561 ส่วนกลุ่มที่ 2 ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับสูง กลุ่มที่ 3 ผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และกลุ่มที่ 4 ข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับกลาง กำลังเปิดรับสมัครอยู่ในขณะนี้โดยผู้สนใจสามารถเข้าไปดูรายละเอียดได้ที่ เว็บไซต์สถาบันพระปกเกล้า

22 ม.ค. 2562
Share :