ภาพกิจกรรม

ปาฐกถาพิเศษ พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความรู้ที่ปวงชนชาวไทยควรทราบ

วันmที่ 20 เม.ย.62 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า จัดงานปาฐกถาพิเศษ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก ความรู้ที่ปวงชนชาวไทยควรทราบ” โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี) มาเป็นองค์ปาฐกฯ โดยภายในงาน นายวิษณุ วงศ์สมบูรณ์ (นายกสมาคมแห่งสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวรายงาน   จากนั้น ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม (รองนายกรัฐมนตรี) บรรยายพิเศษหัวข้อ “พระราชพิธีบรมราชาภิเษก” ความว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษก นำมาจากประเพณีทางศาสนาพราหมณ์ โดยมีคติความเชื่อว่า พระราชพิธีบรมราชาภิเษกนั้น จัดขึ้น “เพื่อเป็นการป่าวประกาศให้เทวดาและพระผู้เป็นเจ้าทราบว่า จะมีพระมหากษัตริย์พระองค์ใหม่” ซึ่ง “หัวใจของพิธีในศาสนาพราหมณ์ต้องเกี่ยวข้องกับพระผู้เป็นเจ้าให้คุ้มครอง และสถิตย์อยู่ในพระมหากษัตริย์” 

     การรับราชสมบัตินั้น เป็นการดำเนินการตามกฎหมาย ตามรัฐธรรมนูญ แต่เมื่อใดที่จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ขึ้น จะเป็นการป่าวประกาศให้เทวดา และพระผู้เป็นเจ้ารับรู้ รวมทั้งสถิตย์ในองค์พระมหากษัตริย์ ดังนั้น การครองราชย์ กับพระราชพิธีบรมราชาภิเษก จึงแตกต่างกันด้วยเหตุนี้

     สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวมหาวชิราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯให้จัดพระราชพิธีบรมราชาภิเษกขึ้น ในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 และในวันที่ 5 และ 6 พฤษภาคม 2562 จะเป็นพระราชพิธีที่เกี่ยวข้อง นอกจากนั้น มีการจัดพระราชพิธีมุรธาภิเษก ซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่ 4 พฤษภาคม 2562 ณ วัดสุทัศนเทพวรารามราชวรมหาวิหาร กรุงเทพมหานคร พสกนิกรชาวไทยสามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ คือ การเฝ้ารับเสด็จในกระบวนพยุหยาตราทางสถลมารค เสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนคร ในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก วันที่ 5 พฤษภาคม 2562 

    ในช่วงท้ายของการปาฐกถาพิเศษได้มีการถ่ายภาพร่วมกัน โดย ศาสตราจารย์กิตติคุณ ดร.วิษณุ เครืองาม ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) นายมหรรณพ เดชวิทักษ์ (นายกสมาคมกิตติมศักดิ์) ดร.ธิติมา หล่อพิพัฒน์ (เลขาธิการสมาคมฯ) และนักศึกษาหลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.รุ่นที่ 18) ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนเข้าร่วมงานด้วย 

20 เม.ย. 2562
Share :