ภาพกิจกรรม

หลักสูตร ปสม.รุ่นที่ 1 ศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ณ จังหวัดสมุทรสาคร

             สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ คณะกรรมกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ นำนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรสิทธิมนุษยชนสำหรับนักบริหารระดับสูง รุ่นที่ 1 (ปสม.1) เข้าศึกษาดูงานด้านการบริหารจัดการแรงงานข้ามชาติ ณ จังหวัดสมุทรสาคร โดยในช่วงเช้าของวันที่ 17 มิถุนายน 2562 เวลา 09.00 – 10.45 น. ได้รับฟังการบรรยายสรุป เรื่อง “การบริหารจัดการจังหวัดแบบบูรณาการภายใต้ความหลากหลายเรื่องเชื้อชาติ และ ประชากร” จากนาย สมคิด จันทมฤก ผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสาคร และหัวหน้าส่วนราชการในจังหวัด จากนั้นในเวลา 11.00 – 12.30 น. ได้เข้าศึกษาดูงาน ณ สำนักงานสะพานปลาจังหวัดสมุทรสาคร โดยมีนายวิสุทธิ์ เอกมหาชัย ผู้แทนสำนักงานสะพานปลาสมุทรสาครร นาวาเอก ระวิ พงษ์สุวรรณ หัวหน้าศูนย์ควบคุมเข้าออกสมุทรสาคร (PIPO) และนายสิทธา ธรรมนูญรัฐ นักวิชาการแรงงานศูนย์ PIPO ร่วมให้ความรู้ ข้อมูล และร่วมแลกเปลี่ยนในประเด็นเรื่อง “คุณภาพชีวิตแรงงานข้ามชาติกับสิทธิมนุษยชนที่จับต้องได้” จากนั้น ในช่วงบ่ายเป็นการศึกษาดูงาน ณ มูลนิธิเครือข่ายส่งเสริมคุณภาพชีวิตแรงงาน (LPN) โดยคุณสมพงษ์ สระแก้ว ผู้อำนวยการ LPN บรรยายให้ความรู้เรื่อง “การยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน” จากนั้นนักศึกษา ปสม. 1 ได้ลงพื้นที่ชุมชนมหาชัยนิเวศน์เมืองใหม่ เพื่อศึกษาสภาพสังคม เศรษฐกิจของแรงงานข้ามชาติในจังหวัดสมุทรสาคร

17 มิ.ย. 2562
Share :