ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7

           วันที่ 14-16 มิ.ย.62 สำนักบริการวิชาการ สถาบันพระปกเกล้าจัดกิจกรรม “ปัจฉิมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์ สำหรับผู้บริหารระดับสูง รุ่นที่ 7 (ปธพ.7)” ณ โรงแรมเดอะเฮอริเทจ พัทยา บีช รีสอร์ท จ.ชลบุรี โดยกิจกรรมแรกเป็นการชี้แจงกระบวนการนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม โดย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ (ผู้อำนวยการหลักสูตร) จากนั้น เป็นการนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม ทั้ง 10 กลุ่ม อาทิ กลุ่มที่ 10 “การศึกษาปัจจัยที่นำไปสู่แนวทางการพัฒนาการสื่อสารระหว่างบุคลากรทางการแพทย์และผู้รับบริการด้วยหลักธรรมาภิบาล” (อาจารย์ที่ปรึกษา ดร.ถวิลวดี บุรีกุล กลุ่มที่ 1 “แนวทางการแลกเปลี่ยนข้อมูลสุขภาพเพื่อพัฒนาระบบสุขภาพพื้นฐานของประเทศไทย” (อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.คลีนิก นพ.อดุลย์ รัตนวิจิตรศิลป์)

ส่วนในวันที่สองของกิจกรรม เป็นการนำเสนอเอกสารวิชาการกลุ่ม (ต่อเนื่อง) ดังนี้

  • กลุ่มที่ 7 “ผลกระทบของพฤติกรรมการใช้สื่อสังคมดิจิทัลต่อผลการเรียน ภาวะสุขภาพจิต และสัมพันธภาพระหว่างบุคคล : ศึกษาเปรียบเทียบระหว่างนักเรียนมัธยมต้นในโรงเรียนที่มีการใช้โทรศัพท์มือถือโดยอิสระในโรงเรียน และในโรงเรียนที่ไม่อนุญาตให้มีการใช้โทรศัพท์มือถือในโรงเรียน” (อาจารย์ที่ปรึกษา อ.กิตติมา บุนนาค)
  • กลุ่มที่ 3 “5 G กับความพร้อมในการจัดการด้านสุขภาพ” (อาจารย์ที่ปรึกษา ศ.วุฒิสาร ตันไชย)
  • กลุ่มที่ 4 “การศึกษาปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อคุณภาพชีวิตในการทำงานของพยาบาลในโรงพยาบาลของรัฐ” (อาจารย์ที่ปรึกษา รศ.ดร.อรทัย ก๊กผล)

         และในช่วงท้ายเป็นการชี้แจงการประเมินหลักสูตรเพื่อพัฒนาหลักสูตรประกาศนียบัตรธรรมาภิบาลทางการแพทย์สำหรับผู้บริหารระดับสูง โดย นางสาวธีรพรรณ ใจมั่น (อาจารย์ประเมินหลักสูตร) ซึ่งมีพิธีปิดหลักสูตรการศึกษาอบรมฯ โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) และการสรุปบทเรียนโดย พล.อ.ต.นพ.อิทธพร คณะเจริญ (ผู้อำนวยการหลักสูตร) นอกจากนี้ นักศึกษาทางปธพ 7 ได้มอบเครื่องกระตุกหัวใจอัตโนมัติ ( AED ) ให้กับสถาบันพระปกเกล้าเพื่อใช้ในสาธารณประโยชน์ด้วย

16 มิ.ย. 2562
Share :