ภาพกิจกรรม

ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 118 ปี

      ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) และนางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล (ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ) พร้อมด้วยพนักงานสถาบันฯ ร่วมเป็นเกียรติในงานวันสถาปนากรมที่ดิน ครบรอบ 118 ปี โดยมี นายณรงค์ สืบตระกูล และนายชัยชาญ สิทธิวิรัชธรรม (รองอธิบดีกรมที่ดิน) และผู้บริหารกรมที่ดินร่วมถ่ายภาพ ทั้งนี้ เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบหนังสือที่ระลึกให้กับกรมที่ดิน และร่วมถ่ายภาพกับนายประยูร รัตนเสนีย์ (อธิบดีกรมที่ดิน) ในโอกาสดังกล่าวด้วย

      กรมที่ดินจัดกิจกรรมเนื่องในโอกาสวันครบรอบ 118 ปี ระหว่างวันที่ 17-18 กุมภาพันธ์ 2562 โดยมีการจัดแสดงนิทรรศการงานนวัตกรรมกรมที่ดินสู่ประเทศไทย 4.0 การรังวัดด้วยระบบดาวเทียม RTK GNSS Network ระบบสารสนเทศที่ดิน รวมถึงผลงานสำคัญในการพัฒนาระบบการพัฒนาระบบการให้บริการประชาชน ณ ลานเอนกประสงค์ ชั้น 2 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ 80 พรรษาฯ อาคารรัฐประศาสนภักดี แจ้งวัฒนะ

18 ก.พ. 2562
Share :