ภาพกิจกรรม

สัมมนาอภิปรายและระดมความคิดเห็น "สันติวัฒนธรรม และประชาธิปไตยที่ยั่งยืน"

       เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2562 สถาบันพระปกเกล้า โดย สำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา ร่วมกับ Universitas Islam Indonesia จัดสัมมนาอภิปรายและระดมความคิดเห็น ประเด็น “สันติวัฒนธรรม และประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย” ณ ห้องศุภมิตร โรงแรมรอยัล ปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ กิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวต้อนรับและเปิดงานสัมมนา จากนั้น เป็นการบรรยายพิเศษ เรื่อง “สันติภาพและความขัดแย้งของประเทศอินโดนีเซีย” โดย Fathu Wahid, Ph.D (อธิการบดี Universitas Islam Indonesia) และเวทีสัมมนาและแลกเปลี่ยนประสบการณ์ เรื่อง “สันติวัฒนธรรม และประชาธิปไตยที่ยั่งยืน : กรณีศึกษาประเทศอินโดนีเซียและประเทศไทย” โดย Fathul Wahid, Ph.D (อธิการบดี Universitas Islam Indonesia) คุณอภิสิทธิ์ เวชชาชีวะ (อดีตนายกรัฐมนตรี) คุณ นิกร จำนง (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร) และรองศาสตราจารย์ ดร.สิริพรรณ นกสวน สวัสดี (คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)

       ทั้งนี้ มีเครือข่ายร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนความคิดเห็น โดย Parliamentary Institution of Cambodia (PIC) สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ประเทศกัมพูชา และตัวแทนจากพรรคการเมือง ตัวแทนจากศูนย์ประสานงานการพูดคุยเพื่อมนุษยธรรม นักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการเสริมสร้างสังคมสันติสุข สถาบันพระปกเกล้า และสื่อมวลชนที่เกี่ยวข้อง ดำเนินรายการโดย ดร. เอกพันธุ์ ปิณฑวณิช (ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล) เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยและอินโดนีเซีย เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์ และมุมมองในเรื่องความขัดแย้งทางการเมืองในประเทศไทยและอินโดนีเซีย และแลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับการสร้างกลไกและทางแก้ปัญหาเพื่อลดความขัดแย้งทั้งในสถาบันการเมือง และสังคม

16 ก.ย. 2562
Share :