ภาพกิจกรรม

กิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 9

       วันที่13 พ.ค.62 สำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมปฐมนิเทศหลักสูตรวิทันตสาสมาธิสำหรับนักบริหาร รุ่นที่ 9 โดยสถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มูลนิธิสถาบันพลังจิตตานุภาพ วัดธรรมมงคล 
พิธีเปิดงานโดย พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขันติพโล) กล่าวนำบูชาพระรัตนตรัย ซึ่งกล่าวรายงานโดย อาจารย์พิศาล จอโภชาอุดม (ผู้ดูแลสถาบันพลังจิตตานุภาพ สาขา 34 สถาบันพระปกเกล้า) และได้รับเกียรติกล่าวเปิดการอบรมและต้อนรับนักศึกษา โดย นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า)  

       จากนั้น เป็นพิธีมอบตัวเป็นศิษย์ โดยมี อาจารย์พิศาล จอโภชาอุดม กล่าวนำคำมอบตัวเป็นศิษย์ และนักศึกษากล่าวตามโดยยืนพนมมือถือดอกบัวและธูปเทียน และกล่าวคำสัตย์ปฏิญาณ พระครูปลัดมงคลวัฒน์ (สุพล ขันติพโล) กล่าวให้โอวาทและบรรยายหัวข้อ “1.1.00 จุดประสงค์ของการทำสมาธิ” โดยให้นักศึกษานั่งทำสมาธิด้วย ซึ่งนักศึกษาในหลักสูตรดังกล่าวมาจากหลายภาคส่วนทั้งจากหน่วยงานภาครัฐ และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรม ณ ห้องประชาธิปก สถาบันพระปกเกล้า

13 พ.ค. 2562
Share :