ภาพกิจกรรม

เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว จ.ขอนแก่น

        สถาบันพระปกเกล้า จัดนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นายสมศักดิ์ จังตระกุล ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น รศ.นพ. ชาญชัย พานทองวิริยะกุล อธิการบดีมหาวิทยาลัยขอนแก่น (จากซ้ายไปขวา) ร่วมเป็นประธานในพิธีเปิดนิทรรศการเคลื่อนที่ “เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว” ณ จังหวัดขอนแก่น การจัดนิทรรศการฯในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อเล่าเรื่องราวพระราชกรณียกิจของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้ารำไพพรรณี พระบรมราชินีในรัชกาลที่ 7 รวมถึงประวัติศาสตร์ภาพเหตุการณ์บ้านเมือง สถานที่สำคัญ การเข้ามาของอิทธิพลทางศิลปวัฒนธรรมและเทคโนโลยีจากต่างประเทศ ตลอดจนนวัตกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นในรัชสมัยของพระองค์ท่านในช่วงปีพุทธศักราช 2468-2477 

       หลังจากนั้น ศาสตราจารย์พิเศษ ธงทอง จันทรางศุ ได้บรรยายพิเศษเรื่อง เมืองไทยในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว ซึ่งได้เล่าเกี่ยวกับการขยายเส้นทางรถไฟสายภาคตะวันออกเฉียงเหนือที่เริ่มตั้งแต่ พ.ศ.2467 เพื่อส่งเสริมการค้า การคมนาคมภายในประเทศ การเดินทางระหว่างไทยกับอินโดจีน ครั้นในสมัยรัชกาลที่ 7 แม้ภาวะเศรษฐกิจตกต่ำทำให้รถไฟสายนี้ล่าช้า แต่พระองค์ยังสนับสนุนให้โครงการดำเนินต่อไปจนเสร็จสิ้น รถไฟสายตะวันออกเฉียงเหนือจากนครราชสีมา-ขอนแก่น สร้างเสร็จเมื่อปี พ.ศ.2471 สถาบันพระปกเกล้าได้นำนิทรรศการมาจัดแสดง ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น โดยผู้สนใจสามารถเข้าชมโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายได้ตั้งแต่วันที่ 14 มีนาคม – 30 มิถุนายน 2562 ณ พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติวิทยา มหาวิทยาลัยขอนแก่น จ.ขอนแก่น

14 มี.ค. 2562
Share :