ภาพกิจกรรม

อบรมเชิงปฏิบัติการการนำเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดทำงบประมาณ

        วันที่ 15 มกราคม 2562 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า นำโดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล ผู้อำนวยการสำนักวิจัยและพัฒนา และพนักงานของสถาบันพระปกเกล้า จัดการอบรมเชิงปฏิบัติการการนำเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดทำงบประมาณของเทศบาลตำบลกงไกรลาศ ณ โรงแรมสุโขทัยพรเจริญรีสอร์ทแอนด์สปา อ.กงไกรลาศ จ.สุโขทัย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเผยแพร่ความรู้เรื่องการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ (Gender Responsive Budgeting: GRB) และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบเรื่องการจัดทำงบประมาณที่คำนึงถึงความเสมอภาคทางเพศ

        ทั้งนี้ สถาบันพระปกเกล้า โดยสำนักวิจัยและพัฒนา ดำเนินโครงการดังกล่าว ภายใต้โครงการวิจัยถอดบทเรียนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นและงบประมาณแบบมีส่วนร่วมที่คำนึงถึงมิติหญิงชาย (Gender Responsive Budgeting: GRB) ด้วยการลงพื้นที่เพื่อจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ “การนำเอาแนวคิด GRB ไปประยุกต์ใช้เพื่อการจัดทำงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น” กำหนดการอบรม 1 วัน เวลา 09.00 – 16.00 น. โดยกำหนดผู้เข้าร่วม 50 คน ต่อ 1 อปท. ซึ่งประกอบด้วย ผู้บริหาร อปท. เจ้าหน้าที่ อปท.ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับกระบวนการทำแผนและงบประมาณ สมาชิก อปท. ผู้นำชุมชน ผู้นำกลุ่มต่างๆ ในพื้นที่ ส่วนงานภูมิภาคที่ อปท.พิจารณาแล้วว่ามีความเกี่ยวข้องกับการจัดทำแผนและงบประมาณของ อปท. ทั้งนี้ มีสัดส่วนหญิง:ชาย (50:50) และมีผู้สูงอายุและเยาวชนเข้าร่วมด้วย พร้อมทั้ง จะติดตามประเมินผลด้วยวิธีการต่างๆ อาทิ การลงพื้นที่สอบถามข้อมูล การเชิญผู้แทนหน่วยงานมาร่วมประชุมถอดบทเรียน การทำแบบสอบถาม เป็นต้น และดำเนินการจัดทำรายงานสรุปผล และพัฒนาปรับปรุงกระบวนการถ่ายทอดความรู้เรื่อง GRB เป็นระยะตามแผนการดำเนินงานของสถาบัน

15 ม.ค. 2562
Share :