ภาพกิจกรรม

เวทีรับฟังความคิดเห็นต่องานวิจัย โครงการศึกษาวิจัยเครื่องมือปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชน ตามรัฐธรรมนูญฯ

         เมื่อวันที่ 12 มิ.ย.62 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นต่องานวิจัย “โครงการศึกษาวิจัยเครื่องมือปกป้องสิทธิเสรีภาพของประชาชนและชุมชน ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย มาตรา 51” ณ สถาบันพระปกเกล้า ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ โดยภายในงานได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดงาน

        จากนั้น นำเสนอผลการวิจัย โดย ดร.อนันต์ คงเครือพันธุ์ (หัวหน้าโครงการวิจัย) และเปิดเวทีให้ผู้ทรงคุณวุฒิ คณาจารย์ และนักวิชาการร่วมอภิปรายแสดงความคิดเห็นและให้ข้อเสนอแนะต่องานวิจัยดังกล่าว โครงการศึกษาวิจัยฯ เป็นการศึกษาวิเคราะห์ระบบ และผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นว่า สอดคล้องกับเจตนารมณ์ของรัฐธรรมนูญหรือไม่ พร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางการพัฒนาระบบและกลไกปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ เพื่อให้ประชาชนได้รับประโยชน์โดยตรงต่อการปฏิบัติหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐตามที่รัฐธรรมนูญกำหนด ซึ่งความเชื่อมือต่อระบอบการปกครองและการบริหารราชการแผ่นดินจะเกิดขึ้นได้ เมื่อสิทธิและเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญรับรองไว้นั้นเกิดขึ้นจริง โดยไม่เป็นภาระที่ประชาชนจะต้องเรียกร้องสิทธิเสรีภาพตามกลไกที่รัฐธรรมนูญกำหนดไว้ เพราะโดยหลักรัฐธรรมนูญกำหนดให้เป็นหน้าที่ของหน่วยงานภาครัฐโดยตรง หากหน่วยงานภาครัฐและประชาชนตระหนักรู้ในสิทธิและหน้าที่ของตนแล้ว จะมีผลต่อเสถียรภาพและความมั่นคงต่อการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ซึ่งสอดคล้องกับหลักการปกครองด้วยกฎหมายหรือนิติธรรม ผลจากการศึกษาวิจัยดังกล่าว จะนำไปสู่องค์ความรู้เกี่ยวกับระบบการรับรองสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทย และกลไกการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนตามรัฐธรรมนูญ มาตรา 51 และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งการประเมินผลการบังคับใช้ระบบและกลไกการปกป้องคุ้มครองสิทธิเสรีภาพของประชาชนให้ครบถ้วนสมบูรณ์ตามหลักนิติธรรม

12 มิ.ย. 2562
Share :