ภาพกิจกรรม

อบรม“ทักษะวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ 7”

ระหว่างวันที่ 22 – 26 มกราคม 2562 ที่ผ่านมา สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า นำโดยพลเอกเอกชัย ศรีวิลาส ผู้อำนวยการสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล พร้อมด้วยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิหลายท่านจัดอบรม“ทักษะวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ 7” ดำเนินการจัดโครงการจัดอบรม “ทักษะวิทยากรกระบวนการ รุ่นที่ 7” ณ กนกรัตน์รีสอร์ท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสงคราม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดความรู้ ความเข้าใจในแนวคิดหลัก ทักษะเบื้องต้นในการเป็นวิทยากรกระบวนการการจัดกระบวนการพูดคุยแต่ละรูปแบบสามารถนำความรู้และทักษะที่ได้รับไปประยุกต์ใช้กับหน้าที่การงานและชีวิตประจำวัน และสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์โดยตรง เพื่อให้ผู้เข้าร่วมเกิดความรู้ความเข้าใจและทัศนะเชิงบวกต่อกระบวนการ อันเป็นปัจจัยสำคัญประการหนึ่งที่เอื้อต่อการสร้างสังคมสันติสุขต่อไป โดยกลุ่มเป้าหมายเป็นนักศึกษาของสำนักสันติวิธีฯ และเครือข่ายของสำนักสันติวิธีฯ

26 ม.ค. 2562
Share :