ภาพกิจกรรม

ปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต

“หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต” มุ่งเน้นพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพผู้นำสู่สากล สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานยาง และมูลนิธิเทมาเส็ค สาธารณรัฐสิงคโปร์จัดงานปัจฉิมนิเทศและมอบวุฒิบัตร“หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า” ณ ห้องราชดำเนิน โรงแรมรอยัลปริ๊นเซส หลานหลวง กรุงเทพฯ เมื่อวันที่ 10 กรกฎาคม 2562

          กิจกรรมเริ่มต้นด้วย กล่าวเปิดงานโดยได้รับเกียรติจาก H.E.Mr.Kevin CHEOK (เอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสิงคโปร์ ประจำประเทศไทย) กล่าวแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาใจความว่า “สมัยก่อนผมเคยได้รับโอกาสไปร่วมศึกษาในต่างแดน ซึ่งเป็นประสบการณ์ที่ดีเยี่ยม ดังนั้น การได้เห็นการดำเนินงานหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า ณ สาธารณรัฐสิงคโปร์ จึงเป็นเรื่องน่ายินดียิ่งที่เปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมได้แบ่งปัน แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทั้งความรู้และประสบการณ์ ทั้งยังเป็นเรื่องดีที่ได้เห็นความร่วมมือทางวิชาการระหว่างเครือข่าย ระหว่างพันธมิตรของเรา จึงขอแสดงความยินดีกับความสำเร็จของทุกท่านมา ณ โอกาสนี้” จากนั้น ศ.วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวขอบคุณผู้ร่วมจัดงานและนักศึกษา ความว่า “เป็นเรื่องน่ายินดีที่เราได้ร่วมดำเนินการกับทาง NTU และได้รับการสนับสนุนจากมูลนิธิเทมาเส็ค ในการจัดหลักสูตรนำเสนอมุมมองการบริหารจัดการสาธารณะในระดับสากล จึงขอแสดงความขอบคุณไปยังท่านอาจารย์และบุคลากรที่มีส่วนเกี่ยวข้อง และขอขอบคุณผู้เข้าร่วมหลักสูตรทุกท่านที่มีความตั้งใจมุ่งมั่นศึกษาจากความสำเร็จของประเทศสิงคโปร์ อันจะนำไปสู่การนำความรู้และประสบการณ์ไปปรับใช้ให้เกิดประโยชน์แก่ประเทศไทยต่อไป ซึ่งจากเสียงตอบรับทำให้สามารถกล่าวได้ว่าผลของความร่วมมือในครั้งแรกนี้ประสบความสำเร็จเป็นอย่างดี และหวังว่าจะมีความร่วมมือกันต่อไปอีกในอนาคต”

          Mr.Benedict Cheang (กรรมการบริหารมูลนิธิเทมาเส็ค) กล่าวว่า “มูลนิธิเทมาเส็คจะยังคงดำเนินการสร้างขีดความสามารถ ดั่งที่เคยดำเนินโครงการมาแล้วกว่า 24 ประเทศทั่วโลก เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และการเรียนรู้ อันจะนำไปสู่การขยายเครือข่ายความร่วมมือ และขยายกรอบความรู้ให้กว้างขวางยิ่งขึ้น โดยเรายินดีที่ได้เป็นส่วนหนึ่งในการจัดสรรเวทีกลางเพื่อให้ทุกท่านได้มาร่วมแบ่งปันความรู้และสร้างเครือข่ายเพิ่มขึ้น อันจะนำไปสู่การนำไปปรับใช้และพัฒนาองค์กร และชุมชนของท่านต่อไป”

          ทั้งนี้ Assoc.Prof.Wang Lue (รองผู้อำนวยการมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานยาง NTU) กล่าวปิดการศึกษา ความว่า “หลักสูตรนี้ถูกออกแบบมาเพื่อข้าราชการไทยโดยเฉพาะ ซึ่งมีเป้าหมายในการนำเสนอแนวคิดใหม่ๆ เกี่ยวกับการบริหารสาธารณะและการบริหารราชการตามประสบการณ์ของประเทศสิงคโปร์ รวมถึงพัฒนาข้าราชการให้มีความรู้และความสามารถเพื่อจัดการการเปลี่ยนแปลงและเพื่อให้เกิดการพัฒนาต่อไป ซึ่งเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้ทำงานร่วมกับทางสถาบันพระปกเกล้า และขอขอบพระคุณทางมูลนิธิเทมาเส็คและทางสถาบันฯสำหรับการสนับสนุน เราเชื่อมั่นว่าความร่วมมือในการจัดหลักสูตรนี้จะเสริมสร้างความสันพันธ์อันดีและเราจะร่วมเติบโตไปพร้อมกัน”

          จากนั้น เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้ามอบของที่ระลึกแก่มูลนิธิเทมาเส็ค และมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานยาง และพิธีมอบวุฒิบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับเครือข่ายศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า รุ่นที่ 3 และ 4 จำนวน 48 คน และถ่ายภาพหมู่ของผู้บริหารสถาบันฯ คณาจารย์ และผู้สำเร็จการศึกษา

         หลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคตฯ มุ่งเน้นการอบรมและพัฒนาผู้บริหารภาครัฐ และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อให้ศิษย์เก่าของสถาบันฯมีการพัฒนาและต่อยอดความรู้ด้านการบริหารจัดการภาครัฐในปัจจุบัน ซึ่งเป็นสิ่งที่ต้องมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่อให้เท่าทันกระแสสังคมที่เปลี่ยนไปอย่างรวดเร็วตามกระแสโลกาภิวัตน์ เท่าทันเทคโนโลยีและนวัตกรรมสมัยใหม่

12 ก.ค. 2562
Share :