ภาพกิจกรรม

สัมมนาสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วม หน้าที่ของรัฐและประชาชน และเครื่องมือหรือกลไกตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย

      เมื่อวันที่ 6 ก.ย.62 สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า จัดการสัมมนา “สิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วม หน้าที่ของรัฐและประชาชน และเครื่องมือหรือกลไกตามรัฐธรรมนูญและกฎหมาย” นำโดย ดร.สติธร ธนานิธิโชติ (รักษาการผู้อำนวยการสำนักนวัตกรรมเพื่อประชาธิปไตย สถาบันพระปกเกล้า) และนางสาวปัทมา สูบกำปัง (นักวิชาการผู้ชำนาญการสำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า) และคณะ

      งานสัมมนาดังกล่าว เป็นการดำเนินการภายใต้โครงการศึกษาบทเรียนการเข้าถึงสิทธิเสรีภาพและการมีส่วนร่วมของประชาชนและชุมชนและหน้าที่ของปวงชนชาวไทยกับหน้าที่ของรัฐ ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 ซึ่งเป็นการศึกษาวิจัยเชิงปฏิบัติการเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจของประชาชนและชุมชนเกี่ยวกับสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมและการทำหน้าที่ของประชาชนและชุมชน รวมถึงหน้าที่ของหน่วยงานของรัฐ ณ โรงแรม ซี แอล การ์เด้นอินน์ จังหวัดอ่างทอง กระบวนการศึกษาวิจัยเน้นการให้ความรู้และการพัฒนาความเข้มแข็งผ่านการจัดเวที จำนวน 3 ครั้ง เพื่อสรุปวิเคราะห์ถอดบทเรียนการเข้าถึงสิทธิเสรีภาพภาพของประชาชนและชุมชน การทำหน้าที่ทั้งฝ่ายประชาชนและชุมชนกับหน่วยงานของรัฐตามกรอบของรัฐธรรมนูญ

     ทั้งนี้ งานสัมมนาจัดขึ้นเพื่อเป็นเวทีกลางเพื่อให้ผู้แทนประชาชนได้นำเสนอประเด็นปัญหาอันเกี่ยวข้องกับสิทธิเสรีภาพ การมีส่วนร่วมและหน้าที่ของประชาชนและชุมชนในระดับอำเภอทั้ง 7 อำเภอ ต่อฝ่ายเจ้าหน้าที่ของรัฐ ซึ่งได้รับเกียรติจาก นายรัฐฐะ สิริธรังศรี (รองผู้ว่าราชการจังหวัดอ่างทอง) นายภราดร ปริศนานันทกุล (สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร จ.อ่างทอง) ร่วมรับฟังและร่วมอภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นต่อประเด็นที่เสนอแนะจากประชาชนและชุมชน โอกาสและความเป็นไปได้ในการดำเนินการตามประเด็นข้อเสนอจากภาคประชาชน ทั้งนี้ เพื่อพัฒนารูปแบบความร่วมมือในการขับเคลื่อนเกี่ยวกับการดำเนินนโยบายสาธารณะและกฎหมายร่วมกันระหว่างภาครัฐและภาคประชาชน ในช่วงท้าย เป็นการสรุปวิเคราะห์และเสนอแนะต่อการพัฒนาระบบและกลไกคุ้มครองสิทธิเสรีภาพ โครงสร้างและบทบาทหน้าที่ของรัฐ-หน่วยงานของรัฐ และกลไกเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งประชาชนและความร่วมมือระหว่างรัฐ-ประชาชน

6 ก.ย. 2562
Share :