ภาพกิจกรรม

กิจกรรรมปัจฉิมนิเทศ หลักสูตร พขส. รุ่นที่ 3

          ระหว่างวันที่ 1 – 3 มีนาคม 2562 สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า จัดกิจกรรมปัจฉิมนิเทศนักศึกษาหลักสูตรประกาศนียบัตรแนวคิดพื้นฐานการจัดการความขัดแย้งด้วยสันติวิธี รุ่นที่ 3 ณ โรงแรม บาลิออส รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา โดยได้รับเกียรติจากศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เข้าร่วมกิจกรรมและพูดคุยกับคณาจารย์และนักศึกษา
ทั้งนี้ กิจกรรมปัจฉิมนิเทศจัดขึ้นเพื่อให้นักศึกษาในหลักสูตรฯ รายงานผลการจัดทำเอกสารวิชาการกลุ่ม ซึ่งเป็นรายงานวิเคราะห์ความขัดแย้ง และแนวทางกระบวนการในการจัดการความขัดแย้งที่เหมาะสมผ่านกรณีศึกษาที่เกี่ยวข้อง โดยในรุ่นที่ 3 นี้ แบ่งเป็น 5 กลุ่มๆ ละประมาณ 10 คน 

          ในการนี้ หลักสูตรฯ ได้รับเกียรติจากคณาจารย์ประจำหลักสูตรฯ และอาจารย์ที่ปรึกษาประจำกลุ่มร่วมวิพากษ์และให้ข้อคิดเห็นเพื่อการปรับปรุงเอกสารวิชาการที่สมบูรณ์ยิ่งขึ้น ทั้งนี้ เอกสารวิชาการฉบับสมบูรณ์ที่ได้รับการอนุมัติจากประธานกรรมการอำนวยการหลักสูตรสำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล จะได้รับการเผยแพร่ในห้องสมุดสถาบันพระปกเกล้า

3 มี.ค. 2562
Share :