ภาพกิจกรรม

ปฐมนิเทศหลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18

                ระหว่าง วันที่ 6-8 ตุลาคม 2561 สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีปิดการศึกษาอบรมและปฐมนิเทศ หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน รุ่นที่ 18 โดยได้รับเกียรติจากนายสุรชัย เลี้ยงบุญเลิศชัย รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่ 1 กล่าวเปิดหลักสูตร พร้อม บรรยายพิเศษ เรื่อง หลักนิติธรรมกับการใช้อำนาจรัฐ กล่าวรายงานโดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ความตอนหนึ่งว่า “สถาบันพระปกเกล้า จัดการเรียนการสอน หลักสูตรประกาศนียบัตรชั้นสูงการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน โดยมีวัตถุประสงค์ สำคัญเพื่อเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับนโยบายสาธารณะการบริหารจัดการ กฎหมายมหาชน เพื่อเสริมสร้างความรู้ ความสามารถ ในการบริหารจัดการองค์การแนวใหม่ โดยเฉพาะด้านการจัดการเชิงกลยุทธ์ การบริหารการเปลี่ยนแปลงและการบริหารแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ เสริมสร้างทัศนคติและมุมมอง เกี่ยวกับวัฒนธรรมและวิถีชีวิตที่สอดรับ กับการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เสริมสร้างเครือข่าย ในการปฏิรูปกิจการบ้านเมืองเพื่อประโยชน์ ในการเสริมสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศและการพัฒนาแบบยั่งยืน โดยอาศัยกระบวนการเรียนรู้ร่วมกันของผู้เข้ารับการศึกษา ที่เน้นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ของผู้เข้ารับการศึกษา ซึ่งล้วนเป็นผู้ที่มีตำแหน่ง คุณวุฒิ และประสบการณ์สูง ซึ่งทางสถาบันฯ คาดว่า ผู้ที่จบการศึกษาจากหลักสูตรนี้ไป จะสามารถวิเคราะห์ประเด็นปัญหาสาธารณะ กฎหมาย นโยบาย และการบริหารจัดการที่เกี่ยวกับการเมือง เศรษฐกิจ และสังคมของประเทศได้อย่างถูกต้องชัดเจน และสามารถนำความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการบริหารจัดการ องค์กรในภาคส่วนต่างๆ ของสังคมได้อย่างมีประสิทธิภาพ” นอกจากนี้ ศาสตราจารย์ ดร.บวรศักดิ์ อุวรรณโณ กล่าวต้อนรับนักศึกษา พร้อมชี้แจงเกี่ยวกับการดำเนินการของ มูลนิธินักศึกษาสถาบันพระปกเกล้าเพื่อสังคม (มูลนิธิ สปส.) ในช่วงบ่ายของวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า บรรยายพิเศษ ในหัวข้อ ฉากทัศน์ ใหม่ประเทศไทย : สถาบันพระปกเกล้า กับการสร้างผู้นำสำหรับ กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์ ในวันที่ 7 ตุลาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์สมควร โพธิ์ทอง พร้อมจัดกิจกรรม ต้อนรับเพื่อนใหม่ “ด้วยความผูกพัน หัวใจดวงเดียวกัน” โดย นักศึกษา ปรม.1-17 ณ โรงแรมวรวนา โฮเต็ล แอนด์ คอนเวนชั่น จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ กิจกรรมวันที่ 8 ตุลาคม 2561 ได้รับเกียรติจาก นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ชี้แจงการปฏิบัติตนระหว่างการศึกษาอบรม แนะนำภาพรวมหลักสูตร โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ โดยหลักสูตรมีผู้ผ่านเกณฑ์ตามที่หลักสูตรกำหนด จำนวน 150 ราย ใช้ระยะเวลาในการศึกษาทั้งสิ้น 469 ชั่วโมง ซึ่งได้กำหนดให้มีการจัดศึกษาอบรมระหว่างวันที่ 6 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2562

8 ต.ค. 2561
Share :