ภาพกิจกรรม

งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 Be Inspired by KPI แรงบันดาลใจท้องถิ่นไทยสู่อนาคต

             วันที่ 6 กันยายน 2561 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดงานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 ภายใต้ธีมงาน “Be Inspired by KPI แรงบันดาลใจท้องถิ่นไทยสู่อนาคต” ซึ่งในภาคเช้าเป็นพิธีเปิดและปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Good To Great แค่ดียังไม่พอ....แต่ต้องยิ่งใหญ่” โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวต้อนรับผู้เข้าร่วมงานและแนะนำองค์ปาฐก โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) จากนั้น เป็นพิธีเปิดนิทรรศการ โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และผู้บริหารหน่วยงานร่วมจัดงานและอีกกิจกรรมที่สนใจ คือ การสัมมนากลุ่มย่อยช่วงที่ 1 พร้อมกัน 6 กลุ่ม ว่าด้วยเรื่องการเปิดโลกทัศน์และมุมมองการบริหารงานท้องถิ่นยุคใหม่ อาทิ Thailand 4.0 Smart City: โอกาสสำหรับท้องถิ่น โดย ดร.กริชผกา บุญเฟื่อง ผศ.ดร.ณัฐพล นิมมานพัชรินทร์ และดร.สติธร ธนานิธิโชติ, เปิดโลกการศึกษาท้องถิ่นเพื่อความเสมอภาค เจาะลึกร้อยเอ็ดและสุราษฏร์ธานีโมเดล โดย ดร.ไกรยส ภัทราวาส นายกบรรจง โฆษิตจิรนันท์ นายกทนงศักดิ์ ทวีทอง, งบประมาณที่สร้างสังคมเป็นธรรมลดความเหลื่อมล้ำ โดย ดร.ถวิลวดี บุรีกุล, เมื่ออากาศเปลี่ยนแปลง “ปรับตัวให้เป็น ยืดหยุ่นให้ได้” กรณีศึกษาเทศบาลเมืองพนัสนิคม โดย ดร.จำเนียร วรรัตน์ชัยพันธุ์ และนายวิจัย อัมราลิขิต และสิบทิศการบริหารท้องถิ่นสู่ความเป็นเลิศ โดย ดร.อรพินท์ สพโชคชัย งานเวทีท้องถิ่นไทย โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า นับเป็นตลาดนัดทางวิชาการท้องถิ่นประจำปี ที่ได้รับความสนใจเป็นอย่างมากจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ผู้บริหารภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนทั่วไป นอกจากนี้ ยังมีการจัดแสดงนิทรรศการผลงานของสถาบันพระปกเกล้าในโอกาสครบรอบ 20 ปี และนิทรรศการผลงานของหน่วยงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น นวัตกรรม กระบวนการทำงาน และสินค้าขึ้นชื่อของท้องถิ่นด้วย

             วันที่ 7 กันยายน 2561 งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2561 โดย วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดขึ้นเป็นวันที่สอง ภายใต้ชื่อ “Be Inspire by KPI” ในภาคเช้า เริ่มต้นด้วยการ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "อยู่ เป็น อยู่ ปัง ในยุค (เทคโนโลยี) ปั่นป่วน" โดย ศ.ดร.สุชัชวีร์ สุวรรณสวัสดิ์ (อธิการบดี สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง) กล่าวต้อนรับและแนะนำวิทยากรโดย ผศ.ดร.อรทัย ก๊กผล (รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) ภายหลังจากการปาฐกถาพิเศษ ผู้บริหารสถาบันพระปกเกล้า นำโดย ศ.วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า มอบของที่ระลึก และถ่ายภาพร่วมกับวิทยากรและผู้ร่วมจัดงาน ต่อด้วย งานสัมมนากลุ่มย่อย พร้อมกันทั้ง 6 กลุ่ม ในประเด็นที่น่าสนใจ โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิด้านการปกครองท้องถิ่น และการพัฒนาเมือง รวมทั้งวิทยากรผู้แทนจากผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เช่น กลุ่มเปิดโลกเมืองสร้างสรรค์ เคลื่อนเศรษฐกิจไทยสู่เศรษฐกิจโลกโดย ผศ.ดร.พีรดล แก้วลาย , กลุ่มก้าวต่อไปของกฎหมายบุคคลท้องถิ่น-ก้าวต่อไปของอนาคตข้าราชการท้องถิ่นไทย โดย คุณศิริวัฒน์ บุปผาเจริญ , กลุ่มเปลี่ยนความหลากหลายทางชีวภาพ สู่ความมั่งคั่งยั่งยืนของท้องถิ่น โดย รศ.ดร.เทิดชาย ช่วยบำรุง ,กลุ่มเทคนิคการพูดให้ถูกจุดและถูกใจ โดย ดร.อภิชาติ ดำดี ,กลุ่มสร้างผู้สูงอายุให้เป็นสังคมที่มั่นคง โดย นพ.สุธี ฮั่นตระกูล คุณรังสรรค์ นันทกาวงศ์ ดำเนินรายการโดย ศ.ศศิพัฒน์ ยอดเพชร และกลุ่มการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) เพื่อการพัฒนาเศรษฐกิจท้องถิ่น โดย อ.ขวัญ พงษ์หาญยุทธ ส่วนในภาคบ่าย มีงานสัมมนา 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเสน่ห์ท้องถิ่น ทุนแห่งการพัฒนาการท่องเที่ยว โดย คุณสมใจ สุวรรณศุภพนา ดร.ปรีชา อนุรักษ์ คุณสำเนาว์ รัศมิทัต คุณอารี หนูชูสุข ดำเนินรายการโดย คุณชลัท ประเทืองรัตนา ,กลุ่มท้องถิ่นท้องถิ่นปลอดทักท้วง สารพันปัญหาฟ้องร้องเรื่องท้องถิ่นไปกับศาลปกครอง โดย คุณอนุชา ฮุนตระกูล และกลุ่ม Future City : เมืองต้นแบบแห่งอนาคต โดย วิทยากร DR. KATSUHIDE NAGAYAMA จาก (The Japan International Cooperation Agency (JICA) และผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น

7 ก.ย. 2561
Share :