ภาพกิจกรรม

สปสช จับมือ สช. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ

            วันที่ 7 ก.ย.61 รร.แคนทารี่ฮิลล์ จ.เชียงใหม่ สปสช จับมือ สช. สถาบันพระปกเกล้า ร่วมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อการมีส่วนร่วมจากทุกภาคส่วนในการสร้างระบบหลักประกันสุขภาพ รองเลขาธิการ นพ.ประจักษวิช เล็บนาค พร้อมด้วยทีมงานจาก สำนักสนับสนุนการมีส่วนร่วม และสปสช.เขต 1 เชียงใหม่ ร่วมกับ ทีมงานจาก สำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ และ สถาบันพระปกเกล้า ได้จัดแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อ “สังเคราะห์บทเรียนความสำเร็จ จากการดำเนินงานการรับฟังความคิดเห็นของผู้ให้บริการและผู้รับบริการในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ตามมาตรา 18(13)” โดยเป็นการทบทวนกระบวนการรับฟังความคิดเห็นที่ผ่านมา นำไปสู่การพัฒนาที่ดีขึ้น ตามยุทธศาสตร์ที่ 4 การสร้างความมั่นใจในการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน กลยุทธ์ปฏิรูปการรับฟังความคิดเห็น โดยมีผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการรับฟังความคิดเห็นในเขต 1 ซึ่งมี ผู้เกี่ยวข้อง Stakeholder ที่หลากหลาย ผู้เข้าร่วมกระบวนการนอกจากจะสะท้อนและชื่นชมการเอาจริงเอาจังและให้ความสำคัญทุกภาคส่วนของการรับฟังความคิดเห็น การนำผลจากการรับฟังไปสู่การแก้ไขหรือพัฒนาต่อๆไป นอกจากนี้ยังอยากให้มีการนำการให้ความสำคัญผู้มีส่วนได้เสียหรือ Stakeholder เช่นเดียวกับการรับฟังความคิดเห็นที่ดำเนินการนี้ไปใช้กับ การรับฟังความคิดเห็นที่จัดโดยหน่วยงานอื่นๆด้วย ผลจากการสังเคราะห์ในครั้งนี้ ทีมงานจะนำมาเรียบเรียงกลับมาเป็นข้อเสนอ นำมาปรับปรุง สู่การรับฟังความคิดเห็นทั้งกับเขต 1 และเขตอื่นๆต่อไป

7 ก.ย. 2561
Share :