ภาพกิจกรรม

ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 18 ปี

วันที่ 10 เมษายน 2561 นางสาวสุพรรณี งามวุฒิกุล ผู้อำนวยการสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า พร้อมด้วยพนักงานของสถาบันฯ และพนักงานสภาพัฒนาการเมือง สถาบันพระปกเกล้า ร่วมแสดงความยินดีเนื่องในวันวันคล้ายวันสถาปนาสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ครบรอบ 18 ปี และร่วมบริจาคเงินสมทบทุนมอบให้แก่มูลนิธิสายใจไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ โดยพลเอก วิทวัส รชตะนันท์ ผู้ตรวจการแผ่นดิน ปฏิบัติหน้าที่แทนประธานผู้ตรวจการแผ่นดิน และคณะผู้บริหาร รับมอบเงินบริจาค ณ สำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดิน ชั้น 9 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติฯ ถนนแจ้งวัฒนะ หลักสี่ กรุงเทพฯ

10 เม.ย. 2561
Share :