ภาพกิจกรรม

เวทีรับฟังความคิดเห็นต่อประเด็นการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ

        สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา และสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติได้จัดเวทีรับฟังความคิดเห็นและข้อเสนอแนะผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ ส่วนเสีย ต่อประเด็นการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ ในวันที่ 4 เมษายน 2561 ณ โรงแรมมิราเคิล แกรนด์คอนเวนชั่น เวลา 08.30 – 16.30 น. โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดระบบการคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพมีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น อันจะนำไปสู่การคุ้มครองผู้บริโภคด้านสุขภาพที่พึงประสงค์ โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมแสดงความคิดเห็น จำนวน 120 คน ประกอบด้วย 1) กลุ่มผู้บริโภค ภาคประชาชน นักวิชาการ สื่อมวลชน และภาควิชาชีพ 2) กลุ่มผู้ประกอบการ และ 3) กลุ่มหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้อง (มาจากกลุ่มเครือข่ายงานคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ) เพื่อให้กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างทั่วถึง และประเด็นความคิดเห็นที่เป็นประโยชน์ต่อการปฏิรูประบบคุ้มครองผู้บริโภคด้านผลิตภัณฑ์สุขภาพ การจัดกิจกรรมจึงใช้รูปแบบการประชุมรวมกลุ่มใหญ่ร่วมกับการประชุมกลุ่มย่อย

        ในพิธีเปิดเวทีรับฟังความคิดเห็นฯ ได้รับเกียรติจากนายพูลลาภ ฉันทวิจิตรวงศ์ รองเลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา เป็นประธานกล่าวเปิด และบรรยายพิเศษในหัวข้อ ก้าวย่าง อย.๔.๐ จากนั้น แบ่งผู้เข้าร่วมประชุมเป็นกลุ่มย่อยเพื่อให้ผู้ที่เข้าร่วมประชุมมีโอกาสแสดงความคิดเห็นได้อย่างเต็มที่ โดยทีมวิทยากรจากสถาบันพระปกเกล้าและสำนักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติดำเนินการสนทนาและบันทึกผลการรับความคิดเห็น บรรยากาศการแสดงความคิดเห็นเป็นไปอย่างคึกคัก ซึ่งความคิดเห็นทั้งหมดจะสรุปเป็นข้อเสนอต่อรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขต่อไป

4 เม.ย. 2561
Share :