ภาพกิจกรรม

หลักสูตร “การพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น 2

         วันที่ 7 พฤษภาคม 2562 วิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีการศึกษาอบรมหลักสูตร “การพัฒนาความสามารถสำหรับผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่น 2” ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับความรู้และทักษะเพื่อการยกระดับการบริหารงานให้มีมาตรฐานที่สอดรับกับการพัฒนา และตอบโจทย์ความต้องการของประชาชนได้ ซึ่งมาตรฐานการบริหารงานพื้นฐานที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถนำมาใช้เพื่อยกระดับการพัฒนาการบริหารงานให้มีประสิทธิภาพได้ คือ มาตรฐานการบริหารงานจากเกณฑ์ตัวชี้วัดของรางวัลพระปกเกล้า ซึ่งจะช่วยส่งเสริมและพัฒนางานภารกิจของท่านให้มีการพัฒนาบริการสาธารณะที่ดี มีคุณภาพแก่ประชาชน และทำให้เกิดการพัฒนาการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต่อไปได้ อีกทั้งเพื่อให้เข้ารับการศึกษาอบรมมีความรู้และทักษะด้านการบริหารงาน และมีเจตคติที่เกื้อกูลต่อการทำงานร่วมกันในบริบทของการบริหารงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รวมทั้งเสริมสร้างให้เกิดเครือข่ายการทำงานให้มากขึ้น
นอกจากนี้ ยังได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า เป็นประธานในพิธีเปิดหลักสูตร พร้อมทั้ง บรรยายพิเศษ เรื่อง ทิศทางและการเปลี่ยนแปลงเพื่อบริบทการพัฒนางานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในอนาคต พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรทัย ก๊กผล ร่วมพูดถุยถึงภาพรวมของการศึกษาอบรม

        ทั้งนี้หลักสูตรดังกล่าว มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น 79 คน มีการอบรมทั้งสิ้น 42 ชั่วโมง เป็นการเรียนในห้องเรียน จำนวน 36 ชั่วโมง และการศึกษาดูงาน จำนวน 6 ชั่วโมง ซึ่งเป็นการศึกษาดูงานในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีมาตรฐานการบริหารงานที่เป็นเลิศจำนวน 2 แห่ง คือ เทศบาลเมืองหนองปรือ อ.บางละมุง จังหวัดชลบุรี และเทศบาลตำบลเขาพระงาม อ.เมือง จ.ลพบุรี

7 พ.ค. 2562
Share :