ภาพกิจกรรม

คณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สถาบันพระปกเกล้า ศึกษาอบรม ณ ประเทศสิงคโปร์

        ศ.กิตติคุณ ดร.ไชยวัฒน์ ค้ำชู ผู้อำนวยการวิทยาลัยการเมืองการปกครอง นำคณะนักศึกษาหลักสูตรพัฒนาผู้นำภาครัฐแห่งอนาคต สำหรับศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้า กลุ่มข้าราชการและบุคลากรภาครัฐระดับสูง จำนวน 24 คน เข้ารับการศึกษาอบรมในเรื่องภาวะความเป็นผู้นำ นโยบายสาธารณะ และการบริหาร เพื่อพัฒนาต่อยอดความรู้ศิษย์เก่าสถาบันพระปกเกล้าที่เป็นบุคลากรภาครัฐ ระหว่างวันที่ 3-9 มี.ค. 2562 ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง ประเทศสิงคโปร์ ความรู้ที่ได้รับมาจะก่อให้เกิดประโยชน์ในการพัฒนาตนเอง รวมถึงสามารถประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานในองค์กรของตนอีกด้วย สำหรับกระบวนการศึกษาอบรมมีทั้งในห้องเรียน เเละการศึกษาดูงานหน่วยงานชั้นนำของประเทศสิงคโปร์ ซึ่งหลักสูตรดังกล่าวเป็นการร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีหนานหยาง มูลนิธิเทมาเส็ก และสถาบันพระปกเกล้า

8 มี.ค. 2562
Share :