ภาพกิจกรรม

หลักสูตรการบริหารงานภาครัฐและกฎหมายมหาชน (ปรม.) รุ่นที่ 17 ศึกษาดูงาน

           นายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า นำคณะนักศึกษาหลักสูตร ปรม. รุ่นที่ 17 ศึกษาดูงาน ณ จังหวัดฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี และนครนายก ระหว่างวันที่ 2 - 4 มีนาคม 2561 โดยมี ผศ.ปัณรส มาลากุล ณ อยุธยา ผู้อำนวยการหลักสูตรฯ และอาจารย์ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเดินทาง กิจกรรมดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อเสริมสร้างความรู้ ประสบการณ์ และเพื่อเสริมสร้างศักยภาพให้แก่ผู้เข้าอบรม ทางหลักสูตรได้กำหนดให้มีการศึกษาดูงานองค์กรทั้งในภาครัฐและภาคเอกชน ดังนี้

วันที่ 2 มีนาคม 2561 : ช่วงเช้า ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนอันเนื่องมาจากพระราชดำริ และลงพื้นที่ศึกษาดูงาน ณ ศูนย์ศึกษาการพัฒนาเขาหินซ้อนฯ ช่วงบ่าย เดินทางไปยัง รพ.เจ้าพระยาอภัยภูเบศร ศึกษาดูงานและรับฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับ ศูนย์เรียนรู้ด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรภาคประชาชน พร้อมทั้ง บริจาคเงินค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยยากไร้ จำนวน 10,000 บาท และของเล่นให้กับผู้ป่วยเด็กที่พักรักษาตัวที่โรงพยาบาล

วันที่ 3 มีนาคม 2561 : แบ่งกลุ่มการศึกษาดูงาน 3 กลุ่ม กลุ่มที่ 1 ศึกษาดูงานและรับฟังการสรุปหัวข้อ การเสริมสร้างศักยภาพด้านการพัฒนาเทคโนโลยี เศรษฐกิจ และสังคมของท้องถิ่น ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี กลุ่มที่ 2 ศึกษาดูงานและรับฟังการสรุปหัวข้อ การบริหารการผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ณ บริษัท ดับเบิ้ล เอ (1991) จำกัด (มหาชน) กลุ่มที่ 3 ศึกษาดูงานและรับฟังการสรุปหัวข้อ การบริหารการผลิตด้วยความรับผิดชอบต่อสังคม ณ บริษัท สหพัฒนอินเตอร์โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

จากนั้นคณะนักศึกษาได้จัดทำกิจกรรม CSR โดย

- มอบอุปกรณ์กีฬาให้แก่โรงเรียน จำนวน 2 โรงเรียน
- มอบค่าอาหารกลางวันให้แก่โรงเรียนจำนวน 3 โรงเรียน
- มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่เรียนดี 2 ทุน
- มอบทุนการศึกษาให้แก่นักเรียนที่ขาดแคลน จำนวน 9 ทุน 
รวมเป็นเงินจำนวน 102,000 บาท

วันที่ 4 มีนาคม 2561 : ศึกษาดูงานและรับฟังการสรุปเรื่อง การบริหารจัดการน้ำอย่างยั่งยืน ณ เขื่อนขุนด่านปราการชล โครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ

เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่หลักสูตรกำหนดไว้ ทางหลักสูตรได้กำหนดให้นักศึกษาจัดทำรายงานสรุปผลการศึกษาดูงานให้สถาบันฯ ทราบด้วย

4 มี.ค. 2561
Share :