ภาพกิจกรรม

งานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “เสียงเพื่อการกระจายอำนาจสู่การพัฒนาประเทศ”

      เมื่อวันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยพัฒนาการปกครองท้องถิ่น ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมจัดงานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “เสียงเพื่อการกระจายอำนาจสู่การพัฒนาประเทศ” (Voice For Decentralization : Moving For National Development) ซึ่งเป็นหนึ่งในงานเสวนาสาธารณะในโครงการ “เปล่งเสียงเพื่อประเทศไทย” (Voice for Thailand) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ 2 สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ซึ่งในงานได้รับเกียตริจากศาสตรจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ได้กล่าวเปิดงานเสวนาในครั้งนี้

        ในงานเสวนามีวิทยากรร่วมแลกเปลี่ยน 6 ท่านซึ่งเป็นตัวแทนจากภาควิชาการ ผู้บริหารท้องถิ่น และข้าราชการท้องถิ่น ได้แก่ นายทนงศักดิ์ ทวีทอง นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานี นายพงษ์ศักดิ์ ยิ่งชนม์เจริญ นายกเทศมนตรีนครยะลา ดร.อุบล ยะไวทย์ณะวิชัย ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลดอนแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ รองศาสตราจารย์ตระกูล มีชัย รองคณบดีคณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ศาสตราจารย์ ดร.สกนธ์ วรัญญูวัฒนา นักวิชาการอิสระ และ อาจารย์สุรเดช ทวีแสงสกุลไทย รองคณบดีวิทยาลัยการปกครองท้องถิ่น มหาวิทยาลัยขอนแก่น ดำเนินรายการโดย คุณณัฏฐา โกมลวาทิน จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

การเสวนาครั้งนี้มีประเด็นหลัก 4 ประเด็น คือ

  1. ปัญหาของการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น โดยในเวทีได้ร่วมกันแสดงความเห็นว่าปัจจุบันเกิดปัญหาหลายประการ อาทิ ความชัดเจนในเชิงบทบาทอำนาจขององค์กรปกครองท้องถิ่น การกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ความเป็นอิสระด้านงบประมาณ และกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการปกครองท้องถิ่น ไม่ว่าจะเป็นกฎหมายจัดตั้ง และ กฎหมายเกี่ยวกับรายได้ท้องถิ่น เป็นต้น
  2. กลไกการกระจายอำนาจและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำไปสู่การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติอย่างไร โดยวิทยากรร่วมกันสะท้อนถึงความสำคัญและศักยภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในการขับเคลื่อน โดยเฉพาะในประเด็นคุณภาพชีวิต การลดความเหลื่อมล้ำ และเศรษฐกิจไทย
  3. การกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นจะเป็นเครื่องมือสำคัญในการลดความเหลื่อมล้ำได้อย่างไร ซึ่งในเวทีเห็นพ้องต้องกันว่าการกระจายอำนาจเป็นกลไกในการสร้างความเท่าเทียม และ ทำให้เกิดการกระจายการพัฒนาสู่ชุมชนและท้องถิ่น
  4. ข้อเสนอเกี่ยวกับการกระจายอำนาจและการปกครองท้องถิ่นสู่พรรคการเมือง โดยวิทยากรเสนอให้ว่าการกระจายอำนาจต้องเป็นวาระแห่งชาติ พรรคการเมืองรวมถึงรัฐบาลจะต้องให้ความสำคัญกับองค์กรปกครองท้องถิ่นในฐานะเป็นกลไกในการพัฒนาเศรษฐกิจระดับท้องถิ่นและระดับประเทศ และต้อง “เชื่อมั่น” ว่าการกระจายอำนาจเป็นทางออก เป็นแนวทางในการสร้างประเทศของไทย

นอกจากนี้เวทีเสวนายังได้ร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับผู้เข้าร่วมเสวนาในประเด็นปัญหาของการกระจายอำนาจ ตลอดจนข้อเสนอของคนท้องถิ่นต่อพรรคการเมืองว่าอยากเห็นการกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่นเป็นอย่างไร การเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ ผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และสื่อมวลชนเข้าร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

7 ก.พ. 2562
Share :