ภาพกิจกรรม

งานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “การตั้งมั่นของประชาธิปไตยกับความคาดหวังต่อพรรคการเมือง”

       เมื่อวันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 13.00 – 16.00 น. สถาบันพระปกเกล้า โดยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ร่วมกับสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส ร่วมจัดงานเสวนาสาธารณะ หัวข้อ “การตั้งมั่นของประชาธิปไตยกับความคาดหวังต่อพรรคการเมือง” ซึ่งเป็นหนึ่งในงานเสวนาสาธารณะในโครงการ “เปล่งเสียงเพื่อประเทศไทย” (Voices for Thailand) ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ สถานีโทรทัศน์ ไทยพีบีเอส

      ในงานได้รับเกียรติจาก ศ. วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ นายพิภพ พานิชภักดิ์ รองผู้อำนวยการองค์การกระจายเสียงและแพร่ภาพสาธารณะแห่งประเทศไทย สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส กล่าวเปิดงานเสวนา โดยในการเสวนามีวิทยากรร่วมเสวนา 4 ท่าน ได้แก่ ดร. ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ รองประธานกรรมการหอการค้าไทย คุณประสงค์ เลิศรัตนวิสุทธิ์ ผู้อำนวยการสถาบันและสำนักข่าวอิศรา ศ.ดร. สุรชาติ บำรุงสุข คณะรัฐศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย , ดร.สติธร ธนานิธิโชติ นักวิชาการผู้ชำนาญการ สถาบันพระปกเกล้า ดำเนินรายการโดย นายก่อเขต จันทเลิศลักษณ์ จากสถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส

การเสวนาครั้งนี้มีประเด็นหลัก 4 หัวข้อ คือ

  1. ระยะเปลี่ยนผ่านทางการเมืองในประเทศไทยกับผลพวงในอดีต มีการอภิปรายถึงสภาพที่เรียกว่า “การล้มลุกคลุกคลาน” ของระบอบประชาธิปไตยไทยว่าไม่ใช่สิ่งที่เพิ่งเกิด แต่เป็นผลพวงมาจากพัฒนาการทางการเมืองตั้งแต่ในอดีตที่ทำให้ประชาธิปไตยยังไม่ตั้งมั่น
  2. จุดเปราะบางของความคาดหวัง มีการอภิปรายกันว่าการเลือกตั้งที่กำลังจะมาถึงนี้มีความคาดหวังจากประชาชนสูงมาก โดยเฉพาะในเรื่องชีวิตความเป็นอยู่
  3. ทางออกจากสถานการณ์ปัจจุบัน มีการอภิปรายกันว่าไม่เพียงแต่ในเชิงสถาบัน ทั้งรัฐธรรมนูญ กฎหมาย ระบบตรวจสอบถ่วงดุลที่ต้องได้รับการแก้ไข หากแต่ต้องทำควบคู่ไปกับการสร้างความเป็นพลเมืองที่เข้มแข็งด้วย และ
  4. ในฐานะพลเมืองไทย “เรา” สามารถทำอะไรได้บ้าง ซึ่งมีการอภิปรายต่อเนื่องจากการสร้างความเป็นพลเมืองไปจนถึงการสร้างระบบตรวจสอบถ่วงดุลที่มีประสิทธิภาพ การสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารราชการแผ่นดิน 

งานเสวนาครั้งนี้ได้รับความสนใจจากนักวิชาการ นักเรียน นักศึกษา และสื่อมวลชนเข้าร่วมฟังและแสดงความคิดเห็นเป็นจำนวนมาก

4 ก.พ. 2562
Share :