ภาพกิจกรรม

พิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 22

         สำนักวิจัยและพัฒนา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสำนักงานเลขาธิการ สถาบันพระปกเกล้า จัดพิธีเปิดและปฐมนิเทศ หลักสูตรสัมฤทธิบัตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน รุ่นที่ 22 โดยได้รับเกียรติจากนายวิทวัส ชัยภาคภูมิ รองเลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า โดยกล่าวเปิดการศึกษาอบรม ความตอนหนึ่งว่า สถาบันพระปกเกล้าจัดการศึกษาหลักสูตรนี้ขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะพัฒนาและส่งเสริมให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรู้ ความเข้าใจในหลักการและกระบวนการจัดทำการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน หรือ People’s Audit อย่างเป็นระบบ และพัฒนาศักยภาพของผู้เข้าอบรมให้มีความสามารถ และทักษะในการจัดทำกระบวนการให้บริการสาธารณะในหน่วยงาน หรือพื้นที่การให้บริการของตนเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังนั้น จึงหวังว่าทุกท่านจะได้ใช้โอกาสนี้ศึกษาหาความรู้จากวิทยากรแต่ละท่าน ตลอดจนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ซึ่งกันและกันในระหว่างการศึกษา ในการศึกษาอบรมของสถาบันพระปกเกล้าซึ่งเป็นสถาบันทางวิชาการระดับสูงแห่งนี้ ผมขอฝากข้อคิดไว้สามประการ 
ประการแรก ท่านจะต้องรู้จักสถาบันพระปกเกล้าให้ดีและถูกต้อง โดยการศึกษาพระราชประวัติของพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัว และประวัติของสถาบันพระปกเกล้า ตลอดจนแนวความคิดและวัตถุประสงค์ของสถาบันแห่งนี้เพิ่มเติมด้วยตนเอง ซึ่งจะทำให้ท่านได้รู้สึกเชื่อมั่นและภาคภูมิในสถาบันทางวิชาการแห่งนี้มากยิ่งขึ้น

         ประการที่สอง การศึกษาอบรมมีหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่ระบุไว้ ท่านจะต้องทำความเข้าใจและปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด อาทิ หลักเกณฑ์ในการเข้าฟังการบรรยาย หลักเกณฑ์เกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ ซึ่งเป็นการวางแนวทางในเรื่องคุณภาพการศึกษาอบรมในระดับหนึ่ง
ประการสุดท้าย การได้รับคัดเลือกเข้ารับการศึกษาอบรมถือเป็น “โอกาส” ที่ทุกท่านได้รับ ดังนั้น ขอให้ทุกท่านได้ใช้โอกาสนี้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด เพื่อพัฒนาความรู้ ความคิดทั้งของตนเอง และพัฒนาหน่วยงานที่ท่านสังกัดด้วยประสบการณ์และความรู้ที่ได้รับจากหลักสูตรนี้ เพื่อเป็นกำลังสำคัญในสังคมที่หลอมรวมกันพัฒนาประเทศชาติให้เจริญก้าวหน้าต่อไปในยุคแห่งความเปลี่ยนแปลงดังเช่นปัจจุบัน การศึกษาอบรมหลักสูตรดังกล่าวจัดให้มีต่อเนื่อง ระหว่างวันที่ 1-10 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมชลพฤกษ์รีสอร์ท จังหวัดนครนายก

1 ก.พ. 2561
Share :