ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ วาระที่สองร่วมกับ สถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินท์

             วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2561 สถาบันพระปกเกล้า ลงนามความร่วมมือทางวิชาการ วาระที่สอง ร่วมกับ สถาบันการเมืองแห่งชาติโฮจิมินท์ อีกสามปี (2018-2020) โดย ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า และ Assoc. Prof. Dr.LE QUOC LY, Vice President of Ho Chi Minh National Academy of Politicals (HCMA) ตามที่สถาบันพระปกเกล้าได้มีการลงนามข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการกับ HCMA เพื่อให้เกิดความต่อเนื่องในการพัฒนาวิชาการ กอรปกับสถาบันพระปกเกล้าจะครบรอบการสถาปนาสถาบัน 20 ปี จึงจะจัดให้มีการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ และเรียนเชิญ HCMA ได้ร่วมพัฒนาความสัมพันธ์ทางวิชาการร่วมกัน ทั้งนี้ Assooc. Prof. Dr.LE QUOC LY มีความยินดีที่จะสานความสัมพันธ์ทางวิชาการกับสถาบันพระปกเกล้า โดยเสนอหัวข้อการสัมมนาที่สามารถจะพัฒนาความเชื่อมโยงระหว่างประเทศไทยและเวียดนามได้ 

1.ความร่วมมือระหว่างไทย-เวียดนาม ด้านวิทยาศาสตร์ในสถานการณ์โลก
2.นโยบายประเทศไทย และเวียดนามที่ส่งผลต่อเศรษฐกิจโลก
3.การเปลี่ยนแปลงระบบกฎหมายส่งผลต่อการเป็นรัฐบาล 4.0 อย่างไร

           ซึ่งเป็นข้อเสนอในเบื้องต้น และการดำเนินการจัดจะจัดที่ประเทศไทย หรือเวียดนามก็ได้ เพราะถือเป็นความร่วมมือทางวิชาการของทั้งสองสถาบันที่มีต่อกัน ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย รับข้อเสนอและจัดทีมประสานการจัดการสัมมนา โดยจะหารือผ่าน Assoc. Prof. Hoang Van Nghia, Director General of International Cooperation Department ต่อไป Assooc. Prof. Dr.LE QUOC LY เสนอข้อมูลเพิ่มเติมว่า President of HCMA ต้องการขยายความร่วมมือทางวิชาการกับประเทศอาเซียน และต้องการให้เกิดการหารือทางวิชาการที่ชัดเจน มีน้ำหนัก และสามารถทำให้เกิดขึ้นได้จริง โดยเสนอการแลกเปลี่ยนทางวิชาการร่วมกันด้วยการจัดทำวารสารทางวิชาการร่วมกันเป็นภาษาไทย-อังกฤษ-เวียดนาม และทาง HCMA จะมีการจัดอบรมให้รัฐมนตรีและผู้นำระดับสูง ซึ่ง (HCMA) ได้เรียนเชิญ ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า ให้เกียรติร่วมมาบรรยายด้วย การลงนามความร่วมมือดังถือเป็นความสำเร็จอีกขั้นในการประสานความร่วมมือด้านวิชาการกับนานาประเทศของสถาบันฯ

Share :