ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่ จัดเวทีสาธารณะ ครั้งที่ 1

         วันพุธที่ 2 ตุลาคม 2562 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับเทศบาลเมืองกระบี่จัดเวทีสาธารณะ ครั้งที่ 1 ณ ห้องประชุมบันไทยสมอ ชั้น 4 สำนักงานเทศบาลเมืองกระบี่ เพื่อจัดทำนโยบายสาธารณะและข้อเสนอการพัฒนาพื้นที่ร่วมกับโครงการศิลปะกรรมชุมชนสร้างไทยไปด้วยกันของเทศบาลเมืองกระบี่ โดยมีวัตถุประสงค์ คือ สร้างการมีส่วนร่วมของชุมชนและเทศบาล รวมทั้งพัฒนาและต่อยอดความเป็นพลเมืองให้กับประชาชนในพื้นที่ ผลของการจัดเวทีสาธารณะครั้งนี้มีข้อเสนอเกี่ยวกับการพัฒนาพื้นที่ชุมชน/ตลาดสดให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวและส่งเสริมเศรษฐกิจให้ดีขึ้น โดยมีข้อเสนอเชิงการบริหารจัดการ (ชุมชน-เทศบาล-ศิลปะ) ด้านการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในชุมชน ด้านการสร้างความเข้าใจกับชุมชน-การรักษาความปลอดภัย และด้านการพัฒนา-รักษาศิลปะของชุมชน นอกจากนี้ยังมีข้อเสนอแนะและความคาดหวังอื่นๆ ของผู้เข้าเวทีสาธารณะรวมอยู่ด้วย ก่อนจะจบเวทีสาธารณะที่ประชุมได้เสนอคณะทำงานประกอบด้วยจิตอาสา 3 ฝ่าย (เทศบาล ชุมชนและศิลปิน) เข้าร่วมเป็นคณะทำงานเพื่อขับเคลื่อนนโยบายจากเวทีสาธารณะให้เป็นรูปธรรมต่อไป

        การจัดเวทีครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการวิจัยปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) เรื่อง การศึกษาพฤติกรรมความเป็นพลเมืองไทยในสังคม ซึ่งจะมีการจัดเวทีสาธารณะอีกในโอกาสต่อไปเพื่อผลักดันและขับเคลื่อนนโยบายสาธารณะสู่การปฏิบัติของเทศบาลเมืองกระบี่ โครงการวิจัยนี้มี ดร.ถวิลวดี บุรีกุล (ผู้อำนวยสำนักวิจัยและพัฒนา) เป็นหัวหน้าโครงการ และ ผศ.ทศพล สมพงษ์ (นักวิชาการผู้เชี่ยวชาญ) เป็นหัวหน้าโครงการร่วม โดยมีนายสมเกียรติ นากระโทก เป็นนักวิจัยหลักออกแบบวางแผนการวิจัยด้วยการใช้กระบวนการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาความเป็นพลเมืองสู่การปฏิบัติจริง

2 ต.ค. 2562
Share :