ภาพกิจกรรม

สถาบันพระปกเกล้าลงพื้นที่ติดตามการประยุกต์ใช้ความรู้ใน ต.อุ่มเม้า จ.ร้อยเอ็ด

          สำนักวิจัยและพัฒนา สถาบันพระปกเกล้า และนักศึกษาหลักสูตร PA.23 สถาบันพระปกเกล้า ลงพื้นที่ติดตามตรวจสอบการนำความรู้ที่ได้จากการอบรมในหลักสูตร (หลักสูตรการให้บริการสาธารณะโดยการมีส่วนร่วมของประชาชน) มาใช้ใน ต.อุ่มเม้า จ.ร้อยเอ็ด

         ทั้งนี้ นักศึกษาหลักสูตร PA 23 นำความรู้ที่ได้รับจากการศึกษาอบรม มาปรับใช้ใน ต.อุ่มเม้าเป็นผลสำเร็จ ได้แก่ เรื่องการกำจัดขยะซึ่งในชุมชนไม่มีถังขยะหน้าบ้านและเทศบาลให้ พี่น้องประชาชนเข้ามาเป็นหุ้นส่วนพลเมือง โดยการมีส่วนร่วมเพื่อบริหารจัดการขยะให้หมดไปจากตำบลอุ่มเม้า ด้วยวิธีการกำจัดขยะของแต่ละครัวเรือนด้วยตัวเอง และการจัดทำธรรมนูญการศึกษา ซึ่งเป็นการข้อตกลงร่วมกันระหว่างเทศบาล โรงเรียน ครูผู้สอน ผู้ปกครองและตัวนักเรียนเอง ทั้งนี้หลักสูตร PA ของสถาบันพระปกเกล้าเป็นหลักสูตรที่นายกองค์การบริหารส่วนตําบล นายกเทศมนตรี ผู้บริหารระดับต่างๆ เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานควรที่จะเข้ารับการอบรม เนื่องจากเป็นประโยชน์และมีคุณค่าอย่างสูงสุดต่อองค์กรและสังคมโดยรวม

6 ส.ค. 2562
Share :