ภาพกิจกรรม

เสวนาวิชาการ เรื่อง"การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติฯ

           วันที่ 31 ก.ค.61 สถาบันพระปกเกล้า ร่วมกับสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะทำงานไทยเพื่อกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน จัดงานเสวนาวิชาการ เรื่อง "การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบบไหนที่เป็นที่ยอมรับ" กล่าวเปิดโดยนายณัฐพงศ์ รอดมี ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมวิชาการรัฐสภา สถาบันพระปกเกล้า ร่วมด้วยดร.เอกพันธ์ ปิณฑวณิช ผู้อำนวยการสถาบันสิทธิมนุษยชนและสันติศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล และดร.ศรีประภา เพชรมีศรี ประธานคณะทำงานไทยเพื่อกลไกสิทธิมนุษยชนอาเซียน ณ ห้องคอนเวนชั่นฮอลล์ ชั้น 2 อาคาร D สถานีโทรทัศน์ไทยพีบีเอส (Thai PBS) จากนั้นเป็นเวทีอภิปราย "การสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติแบบไหนที่เป็นที่ยอมรับ" โดยวิทยากรจากไทยและต่างประเทศ ได้แก่ ศาสตราจารย์กิตติคุณวิทิต มันตาภรณ์ คณะนิติศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ผู้เชี่ยวชาญกฎหมายระหว่างประเทศโดยเฉพาะเรื่องสิทธิมนุษยชน Mr.Jerald Joseph, Commission of the Human Rigths Commission of Malaysia (SUHAKAM) Dr.Khoo Ying Hooi, นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน University of Malaya และคุณสุธาวัลย์ ชั้นประเสริฐ นักวิจัยด้านสิทธิมนุษยชน สมาคมนานาชาติเพื่อสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาแห่งเอเชีย 
ข้อคิดเห็นในเวทีเพื่อจะนำไปประกอบการสรรหาคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติต่อไป รับชมการเสวนาย้อนหลังได้ที่ facebook สถาบันพระปกเกล้า 

31 ก.ค. 2561
Share :