ภาพกิจกรรม

เวทีการนำเสนอผลงานวิชาการ “รักษ์โลก คุณภาพชีวิตบนวิกฤติสิ่งแวดล้อม”

          วันที่ 6 มิ.ย.62 นักศึกษาหลักสูตรการเสริมสร้างสังคมสันติสุข รุ่นที่ 9 (สสสส.9) สถาบันพระปกเกล้า จัดเวทีนำเสนอผลงานวิชาการ “รักษ์โลก : คุณภาพชีวิตบนวิกฤติสิ่งแวดล้อม”ณ ห้องออดิทอเรี่ยม โรงแรมเซ็นทราบายเซ็นทารา ศูนย์ราชการฯ ถ.แจ้งวัฒนะ กรุงเทพฯ เพื่อขับเคลื่อนผลการศึกษาประเด็นความขัดแย้งอันเกิดจากการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อมไปสู่สังคมสันติสุขและการพัฒนาที่ยั่งยืน  เวทีนำเสนองานวิชาการ ได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์วุฒิสาร ตันไชย (เลขาธิการสถาบันพระปกเกล้า) กล่าวเปิดงานและปาฐกถาพิเศษ หัวข้อ “การสร้างสังคมสันติสุข บนวิกฤตสิ่งแวดล้อม” กล่าวรายงาน โดย พล.อ.เอกชัย ศรีวิลาศ (ผอ.สำนักสันติวิธีและธรรมาภิบาล สถาบันพระปกเกล้า)

จากนั้น เป็นเวทีนำเสนอผลงานวิชาการของนักศึกษา 3 กรณีศึกษา คือ

  •  “การจัดการความขัดแย้งขยะอิเล็กทรอนิกส์ในชุมชน กรณีศึกษา ต.โคกสะอาด อ.ฆ้องชัย จ.กาฬสินธุ์” โดย น.พ.สกล สุขพรหม
  • “การจัดการความขัดแย้งเพื่อการอยู่ร่วมกันอย่างสันติสุข กรณีศึกษา การรุกล้ำลำน้ำสาธารณะของชุมชนริมคลอง กรุงเทพมหานคร” โดย ดร.อภิรดี ภวภูตานนท์ ณ มหาสารคาม
  • “แนวทางการแก้ไขปัญหาการทำประมงในเขตอุทยานแห่งชาติตะรุเตา จ.สตูล”

         โดย พล.ต.ต.พงศ์ธร สุโฆสิต ดำเนินรายการ โดย คุณชนิตร์นันทน์ ปุณณะนิธิ (สถานีโทรทัศน์ TNN 16) ในช่วงท้ายเป็นการแสดงความคิดเห็นต่อผลการนำเสนองานวิชาการ โดย นายวิจารย์ สิมาฉายา (ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม) และกล่าวปิดงานวิชาการ โดย ดร.ชิงชัย หาญเจนลักษณ์ (ประธานกรรมการอำนวยการหลักสูตรฯ และกรรมการบริหารสถาบันพระปกเกล้า) ซึ่งภายในงานประกอบด้วยการแสดงนิทรรศการผลการศึกษา จากกรณีศึกษา การนำเสนอวีดีทัศน์แนะนำกิจกรรมในหลักสูตร และการแสดงดนตรีจากสมาคมคนตาบอดแห่งประเทศไทย โดยเชิญประชาชนทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องกับกรณีศึกษาร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้วย

6 มิ.ย. 2562
Share :